Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα Σπουδών

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνοECTS

Υποχρεωτικό μάθημα
1 Σπουδές στην Κινητικότητα: Θεωρίες και Μεθοδολογίες 15

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Μεταναστεύσεις-Εξορίες-Εκτοπίσεις: Οι Εβραίοι της Ευρώπης εν κινήσει 15
2 Ανθρωπολογία και Εθνογραφία στην Ανατολική Μεσόγειο και την «Μέση Ανατολή»: Συμβολή στην Αναθεώρηση των Σπουδών Περιοχής 15
Απαιτούνται το υποχρεωτικό και ένα μάθημα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
B’ εξάμηνοECTS

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Ανθρωπολογίες καθ’ οδόν: Εθνογραφία, τουρισμός και άλλα ταξίδια 15
2 Μετακίνηση, Μετανάστευση, Μετοικεσία: Το γράμμα του νόμου (Οθωμανική Περίοδος) 15
3 Mobility and Enclosure, Statelessness and Democracy 15
4 Τέχνες και κινητικότητες
15
Απαιτούνται δύο μαθήματα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
Γ’ εξάμηνοECTS

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Εν κινήσει: ήχοι, σώματα, πράγματα 15
2 Μετατοπίσεις, συνοριακότητα και ετερότητα: Αντι-αποικιακές επιστημολογίες και σύγχρονη κριτική θεωρία 15
3

Κινητικότητες, ταυτότητες και ιεραρχήσεις στην Ευρώπη, 15ος-18ος αι.

15
4 Αποτυπώσεις του μεταναστευτικού και προσφυγικού λόγου (1950 - αρχές 21ου αιώνα) 15
Απαιτούνται δύο μαθήματα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
Δ’ εξάμηνοECTS
1 Διπλωματική εργασία 30

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική.

  • Επιλέξτε το ακαδημαϊκό έτος που θέλετε να ψάξετε.

  • Επιλέξτε το εξάμηνο που θέλετε να ψάξετε.

  •      
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας