Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός διδακτορικής διατριβής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Αρ. ΦΕΚ 767/τ. Β΄/5-3-2018)

1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΑ

Αντικείμενο των Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα ΙΑΚΑ είναι η διεξαγωγή έρευνας και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε πεδία της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Οι διδακτορικές σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία και οδηγεί στην απονομή του τίτλου του διδάκτορα.

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το αρμόδιο όργανο για την οργάνωση των Διδακτορικών Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για τις διδακτορικές σπουδές, τον ορισμό των μελών των Τριμελών Συμβουλευτικών και Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις του Ν. 4485/2017.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΑ

Οι επιστημονικές περιοχές διδακτορικών σπουδών στο ΙΑΚΑ απορρέουν κατά κύριο λόγο από τα επιστημονικά πεδία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα.

4. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα ΙΑΚΑ οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

5.1 Γενικά

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν:

 1. Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ). και κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.
 2. Μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ.: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθιερωμένου επιστήμονα με ερευνητικό έργο ευρείας αναγνώρισης από άλλους ερευνητές και γνωστό κύρος, η Συνέλευση μπορεί να κάνει δεκτή την εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποψηφίου, με τεκμηριωμένη δεκαετή, από την απόκτηση του πτυχίου, παρουσία στον οικείο ερευνητικό χώρο, ιδίως με δημοσιεύματα, ο οποίος δεν είναι κάτοχος Δ.Μ.Σ. ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή ορίζονται από τη Συνέλευση τρία μέλη Δ.Ε.Π. που υποβάλλουν τρία εισηγητικά σημειώματα, με τα οποία γνωματεύουν τεκμηριωμένα για το εάν πρόκειται περί επιστήμονα με ερευνητικό έργο ευρείας αναγνώρισης και γνωστό κύρος. Η απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία δύο τρίτων επί του συνόλου των μελών της.
 3. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον α) είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, β) υπάρχει ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. για την επίβλεψη της διατριβής και γ) υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης. του Τμήματος.
5.2 Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα ΙΑΚΑ υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, προσδιορίζοντας την επιστημονική περιοχή, στην οποία θα εντάσσεται η διατριβή, αναφέροντας τον προτεινόμενο τίτλο, τον προτεινόμενο επιβλέποντα και την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί οποιαδήποτε ημέρα του ακαδημαϊκού έτους και πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:

 1. Αντίγραφο πτυχίου.
 2. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ.
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παραρτήματος διπλώματος.
 5. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης δύο ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
 6. Βιογραφικό σημείωμα.
 7. Υπόμνημα σχετικά με το θέμα, την προβληματική, τους επιδιωκόμενους ερευνητικούς στόχους της διατριβής και τη βασική βιβλιογραφία που αφορά τη θεματική και το ζήτημα.
 8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).
 9. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

Την αίτηση μπορεί να συνοδεύει επικουρικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιστημονικού χαρακτήρα, που δύναται να συντελέσει στην εκτίμηση της επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου και της ικανότητάς του να προσεγγίσει ένα επιστημονικό ζήτημα και να ολοκληρώσει μια διδακτορική διατριβή υψηλών προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η επαρκής γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, από εκείνες στις οποίες υπάρχει αναγνωρισμένη βιβλιογραφία στον οικείο κλάδο.

5. 3 Έγκριση αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Εφόσον από τον υποψήφιο προτείνεται ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, η Γραμματεία κοινοποιεί την αίτηση και το σύνολο των προαναφερθέντων δικαιολογητικών στον προτεινόμενο από τον υποψήφιο επιβλέποντα. Το προτεινόμενο μέλος Δ.Ε.Π., που πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως περιγράφονται ακολούθως, διατυπώνει εγγράφως και αιτιολογημένα την πρόθεσή του να αναλάβει την εποπτεία της συγκεκριμένης διατριβής και εισηγείται τη σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τεκμηριώνοντας την πρότασή του με βάση την επί μέρους ειδικότητα και το επί μέρους έργο των λοιπών προτεινομένων μελών.

Σε περίπτωση που ο προτεινόμενος επιβλέπων δεν ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η Συνέλευση συγκροτεί τριμελή επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, προκειμένου να εξετάσει την αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, να καλέσει εφόσον το κρίνει σκόπιμο σε συνέντευξη τον υποψήφιο, να ζητήσει τη γραπτή γνώμη του προτεινόμενου από τον υποψήφιο επιβλέποντα και να υποβάλει στη Συνέλευση αναλυτικό υπόμνημα για τους λόγους αποδοχής ή μη του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης για τη σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δεν προτείνει επιβλέποντα, η Συνέλευση συγκροτεί τριμελή επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, προκειμένου να εξετάσει την αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, να καλέσει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε συνέντευξη τον υποψήφιο και να υποβάλει στη Συνέλευση αναλυτικό υπόμνημα για τους λόγους αποδοχής ή μη του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης για τη σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και τον ορισμό του επιβλέποντα.

Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού, και αποφασίζει για την αποδοχή του ως υποψηφίου διδάκτορα. Η Συνέλευση, πριν τη λήψη της απόφασής της και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, έχει τη δυνατότητα να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε συνέντευξη. Για την αποδοχή ενός ενδιαφερόμενου ως υποψηφίου διδάκτορα συνεκτιμώνται κυρίως τα εξής κριτήρια:

 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου.
 • Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο της διατριβής.
 • Η επίδοση στην πτυχιακή εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο).
 • Η συνάφεια και ο γενικός βαθμός του Δ.Μ.Σ..
 • Οι επιδόσεις στα μεταπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο της διατριβής.
 • Η επίδοση στη Μεταπτυχιακή Εργασία.
 • Η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου.
 • Οι συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο).
 • Επιπλέον τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (συνεκτιμώνται θετικά).
 • Η πιστοποιημένη γνώση των ξένων γλωσσών (από σπουδές στο εξωτερικό ή επίσημα πιστοποιητικά).
 • Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που καταδεικνύουν την επαγγελματική καταξίωση του υποψηφίου.

Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα της διδακτορικής διατριβής.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

6.1. Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα, ή άλλο Α.Ε.Ι., ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής).

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

6.2 Καθορισμός τίτλου διδακτορικής διατριβής.

Μετά την αποδοχή του υποψηφίου διδάκτορα και τον ορισμό της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, από τη Συνέλευση του Τμήματος, συνέρχεται η Επιτροπή εντός τριμήνου και σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που συνυπογράφουν τα τρία μέλη της Επιτροπής και ο υποψήφιος. Το πρακτικό καθορισμού του τίτλου υποβάλλεται στο Τμήμα.

Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, εκτός αν αποφασιστεί από τη Συνέλευση να εκπονηθεί σε άλλη γλώσσα.

6.3 Χρονική διάρκεια – Πιστωτικές μονάδες

Για τους υποψήφιους διδάκτορες που είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες μη κατόχους Δ.Μ.Σ., η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι (4) τέσσερα πλήρη ημερολογιακά έτη.

Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ορίζεται στα έξι (6) έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να παραταθεί τo μέγιστο κατά ένα έτος μόνο μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης.

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS), για όσους παρακολουθούν τριετές πρόγραμμα σπουδών και 240 για όσους παρακολουθούν τετραετές πρόγραμμα σπουδών.

6.4 Παρακολούθηση μαθημάτων

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς συμπληρωματικά μεταπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια ή να μετέχουν σε δραστηριότητες, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της διδακτορικής τους διατριβής, κατά την κρίση του επιβλέποντος και της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες αυτές προσφέρονται και διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλα Α.Ε.Ι. ή από Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα. Οι απαιτήσεις αυτές εξειδικεύονται κατά περίπτωση.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.., υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση κατά περίπτωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

6.5 Ετήσιες εκθέσεις προόδου

Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει εγγράφως εμπεριστατωμένη ετήσια έκθεση προόδου με βιβλιογραφία, την οποία εγκρίνει η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή. Αντίγραφο της έκθεσης προόδου με τυχόν σχόλια της συμβουλευτικής επιτροπής καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου. Αν ο υποψήφιος διδάκτορας δεν καταθέσει ετήσια έκθεση προόδου για δύο συνεχή έτη, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του.

6.6 Συμπληρωματικές υποχρεώσεις υποψηφίου διδάκτορα

Στις υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα περιλαμβάνεται, κατά την κρίση του επιβλέποντος και της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η απασχόλησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος και στις δραστηριότητες του σχετικού Τομέα ή Εργαστηρίου. Επίσης, είναι δυνατόν η ερευνητική εργασία να πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που παρέχουν τις δυνατότητες για διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.

6.7 Αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση προς τη Συνέλευση, μπορεί να διακόψει την εκπόνηση της διατριβής του για συγκεκριμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα έτος. Η Συνέλευση διατηρεί την αρμοδιότητα να παρέχει τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού.

6.8 Υλικοτεχνική υποδομή – Γραμματειακή/Τεχνολογική κάλυψη

Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των διδακτορικών σπουδών, χρησιμοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος, καθώς και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η γραμματειακή κάλυψη γίνεται από το διοικητικό προσωπικό του Π.Θ. που υπηρετεί στο Τμήμα. Η τεχνολογική υποστήριξη γίνεται από το μόνιμο προσωπικό του Τμήματος.

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στον οικείο Κανονισμό. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

7.1 Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Συνέλευση Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, ύστερα από αιτιολογημένη σχετική εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2 του ανωτέρω 6.1. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄. Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

Τουλάχιστον τρία από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στις δύο ανώτερες βαθμίδες.

7.2 Εξέταση διδακτορικής διατριβής

Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Δέχεται ερωτήσεις από τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τέλος από άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στη συνέχεια η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται για να κρίνει το πρωτότυπο της διδακτορικής διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται αρχικά ως επιτυχής ή απορριπτέα. Σε περίπτωση που θεωρηθεί επιτυχής βαθμολογείται από το πέντε(5) μέχρι το δέκα (10). Σε περίπτωση απόρριψης της διδακτορικής διατριβής, καθορίζεται από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται.

Η απόφαση της επιτροπής ανακοινώνεται στον υποψήφιο και το πρακτικό συνεδρίασης της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κατατίθεται στη Γραμματεία.

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η αναγόρευση και απονομή του τίτλου του διδάκτορος γίνεται σε δημόσια πανηγυρική συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Θ. Η ορκωμοσία των διδακτόρων τελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών, του Προέδρου του Τμήματος και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Βεβαιώσεις: Η μορφή του Διδακτορικού Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Θ. Στο διδακτορικό δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα ΙΑΚΑ αναγράφεται και ο πλήρης τίτλος της διδακτορικής διατριβής.

8.1 Δημοσιοποίηση διδακτορικής διατριβής

Η εγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Θ. και στη Γραμματεία του Τμήματος, σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Για την ενημέρωση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών: Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και ως προϋπόθεση για την αναγόρευση και την απονομή του τίτλου, συμπληρώνεται και αποστέλλεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με ευθύνη του διδάκτορα απογραφικό δελτίο σχετικά με τη διατριβή του. Το απογραφικό δελτίο κοινοποιείται στο διδάκτορα από τη Γραμματεία του Τμήματος.

8.2 Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας

Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών διατριβών, ή τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή εμπορικής εκμετάλλευσης των διατριβών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Π.Θ. Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες, τις δημοσιεύσεις, ή τη συγγραφή των διδακτορικών διατριβών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και γενικότερα αντιεπιστημονική συμπεριφορά, απαγορεύονται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους υποψήφιους διδάκτορες και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού γίνονται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Αποφάσεις για αναθεώρησή του λαμβάνονται από τη Συνέλευση.

Για θέματα που προκύπτουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, θα ισχύουν όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Π.Θ., ενώ στην περίπτωση που δεν προβλέπονται ούτε στον Κανονισμό του Ιδρύματος, θα ρυθμίζονται με απόφαση της Συνέλευσης και σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017.

Όλες οι περιπτώσεις διδακτορικών διατριβών που θα εκπονηθούν εφεξής στο Τμήμα υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας