Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διαδικασία επιλογής

Αιτήσεις

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας εισαγωγής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δημοσιεύεται ετησίως στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Προκειμένου να θεωρηθεί μία υποψηφιότητα έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και ο φάκελος υποψηφιότητας να είναι πλήρης. Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ και περιλαμβάνει:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ειδική φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιότητας)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος ότι εκκρεμεί η αποφοίτηση (για τις/τους υποψήφιες/υποψήφιους επί πτυχίω). Η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο ΠΜΣ.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για τις/τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Λοιπές βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
 • Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα (συμπληρώνεται η ειδική φόρμα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας)
 • Γραπτή πρόταση στην αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η/ο υποψήφιος/-α ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το προτεινόμενο ΠΜΣ και όπου παρουσιάζονται οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί (1000-1500 λ.).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου προέλευσης ή από  άλλα μέλη της επιστημονικής και αρχαιολογικής κοινότητας (αναρτώνται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής αποστέλλονται ταχυδρομικά στη γραμματεία του τμήματος εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας).
 • Πτυχιακή ή άλλη επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών.

Στον φάκελο υποψηφιότητας μπορούν προαιρετικά να συμπεριληφθούν:

 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε αρχαιολογικές έρευνες πεδίου ή επαγγελματικής απασχόλησης συναφούς με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους τίτλους της αλλοδαπής .
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Λοιποί τίτλοι σπουδών.
 • Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων / εργαστηρίων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) στα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ%
1 Βαθμός πτυχίου/διπλώματος 30%
2 Φάκελος υποψηφιότητας (γραπτή πρόταση, συστατικές επιστολές, επαγγελματική εμπειρία, πτυχιακή ή άλλη επιστημονική εργασία, τυχόν συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, τυχόν κατοχή άλλων πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών) 40%
3 Συνέντευξη 30%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Η προφορική συνέντευξη προγραμματίζεται σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του ΠΜΣ. Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει μία υποψηφιότητα είναι 100 (εκατό). Η βάση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι 60 (εξήντα) μόρια. Το σύστημα μοριοδότησης μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Σ.Τ.

Η μοριοδότηση κοινοποιείται στην/στον υποψήφια/υποψήφιο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής της υποψηφιότητας. Η λίστα με τα ονόματα των επιτυχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι επιτυχούσες/-όντες καλούνται να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους στο ΠΜΣ στη γραμματεία εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας