Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κύριες υποχρεώσεις

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού σπουδών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός" βρίσκεται στο ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2020

Χρονική διάρκεια φοίτησης και κύριες υποχρεώσεις για τη χορήγηση τίτλου

Η κανονική χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή διπλωματικής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτη. Κατ’ εξαίρεση, και μετά από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής και του διευθυντή του ΠΜΣ, η φοίτηση δύναται να παραταθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο. Πιο αναλυτικά:

1. Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης θερινής περιόδου (120 πιστωτικές μονάδες).

2. Στα δύο πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς συνολικά έξι (6) μαθήματα. Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει δύο υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής από τρία προσφερόμενα, ενώ το δεύτερο εξάμηνο ένα ακόμα υποχρεωτικό μάθημα και δύο επιλογής από τέσσερα προσφερόμενα. Το υποχρεωτικό μάθημα του εαρινού εξαμήνου θα είναι σπονδυλωτού χαρακτήρα. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει βαρύτητα 10 πιστωτικών μονάδων (ECTS)  (Συνολική βαρύτητα 60  πιστωτικών μονάδων).

3. Στο τέλος του β’ εξαμήνου, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου,  ο φοιτητής υποχρεούται να συμμετάσχει σε ανασκαφή ή άλλη έρευνα πεδίου που διεξάγει ή στην οποία μετέχει διδάσκων του Τομέα Αρχαιολογίας, και που προσδίδει 30 πιστωτικές μονάδες.

4. Στο γ’ εξάμηνο  ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης.  Η εργασία, έκτασης 20.000-30.000 λέξεων (εκτός βιβλιογραφίας), θα πρέπει να παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου, και έχει βαρύτητα 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Πρόγραμμα Σπουδών

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Α’ εξάμηνοECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
1 Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: θεωρία και πράξη 10
2 Ενάλια αρχαιολογία 10
Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι 10
2 Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας I 10
3 Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι 10
Απαιτούνται τα υποχρεωτικά και ένα μάθημα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
B’ εξάμηνοECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα
1 Σπονδυλωτό (μάθημα συνδιδασκαλίας με διάφορη θεματική) 10
Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ 10
2 Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ 10
3 Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ 10
4 Θέματα Ενάλιας αρχαιολογίας 10
Απαιτούνται το υποχρεωτικό και δύο μαθήματα κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
Θερινή περίοδοςECTS
Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου για ένα μήνα 30
Γ’ εξάμηνοECTS
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 30

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική, εκτός αν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Σ.Τ.

Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την:

 • Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες. Ο συγκεκριμένος αριθμός πιστωτικών μονάδων προκύπτει (σε εβδομαδιαία βάση) από τις ώρες
  • υποχρεωτικής παρακολούθησης της διδασκαλίας,
  • προετοιμασίας για εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο των σεμιναρίων σε τακτά χρονικά διαστήματα,
  • προετοιμασίας και συγγραφής της τελικής εξαμηνιαίας εργασίας του κάθε μαθήματος, καθώς και
  • παρακολούθησης και συμμετοχής στον κύκλο διαλέξεων που οργανώνει το ΠΜΣ.
 • Την ενεργή συμμετοχή σε ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα πεδίου (χερσαία ή ενάλια) που διευθύνει ή στην οποία συμμετέχει μέλος του Τομέα αρχαιολογίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και που αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Στις έρευνες αυτές οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν αυξημένες υποχρεώσεις (σε σχέση με τους προπτυχιακούς) πέραν της απλής συμμετοχής, που μπορεί να περιλαμβάνουν την επιτήρηση σκαμμάτων, την εκπόνηση ανασκαφικών εκθέσεων, τη μελέτη ανασκαφικού υλικού και άλλες επιστημονικές εργασίες.
 • Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες και συνοδεύεται από υποχρεωτική παρουσίαση της πορείας ολοκλήρωσής της σε ειδικές συναντήσεις με τους επόπτες και τους συμφοιτητές που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας τους, στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας