Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική. Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι να διαπιστωθεί η ικανότητα του/της μεταπτυχιακού-ής φοιτητή/-τριας συνθέσει μια αξιόλογη πρωτότυπη μελέτη υψηλού επιπέδου.

Για τη συγγραφή της Δ.Ε. απαιτείται ένα τουλάχιστον εξάμηνο σπουδών.

Η συγγραφή της Δ.Ε. γίνεται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν παραχωρηθεί άδεια από τη Συνέλευση του Τμήματος να εκπονηθεί σε άλλη γλώσσα.

Η έκταση του κορμού της Δ.Ε. πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 25.000 λέξεις. Η εργασία δύναται να υπερβαίνει τον ενδεδειγμένο αριθμό λέξεων ύστερα από σχετική έγκριση του/της κύριου/κύριας επιβλέποντα/επιβλέπουσας.

Επίβλεψη

Για κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/φοιτήτρια ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων/-ουσα και ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος. Ο/η σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Ο/η επιβλέπων/ουσα έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του/της υποψήφιου/-ψήφιας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/-η επιβλέπων/-ουσα και η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Ερευνητές/-νήτριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι/-ες είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/φοιτήτριας. Η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από επιτροπή που περιλαμβάνει τον/την επιβλέποντα/-ουσα και το μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί ως σύμβουλος. Προαιρετικά και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η επιτροπή συμπληρώνεται με τρίτο μέλος ΔΕΠ συναφούς αντικειμένου με αυτό της διπλωματικής εργασίας.

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που μπορεί να επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 (οκτώ).

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ο κάθε φοιτητής/-τρια εκπονεί στο τέταρτο εξάμηνο την διπλωματική εργασία που έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα σε θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ, την οποία και υποστηρίζει δημόσια ενώπιον της διμελούς εξεταστικής επιτροπής που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση του/της Διευθυντού/Διευθύντριας του ΠΜΣ. Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον της επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του/της Διευθυντή/-ντριας του ΠΜΣ. Κατόπιν της έγκρισής της από την επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://ir.lib.uth.gr.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό κλπ), είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/-ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του ΠΜΣ και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε..

Διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Η εργασία δηλώνεται στη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου και ολοκληρώνεται στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου. Κατά τη δήλωση της εργασίας ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια σε συνεννόηση με τον/την επιβλέπουσα/επιβλέποντα καταθέτει στη γραμματεία του Τμήματος το θέμα της Διπλωματικής εργασίας μαζί με περίληψη έκτασης έως 1000 λέξεις και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας που εγκρίνεται από τον/την βασικό/-ή επιβλέποντα/-ουσα σε συνεργασία με τον/την επικουρικό/-ή επιβλέποντα/-ουσα, κατατίθεται στη Γραμματεία και ανακοινώνεται στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών αποφαίνεται η τελευταία.

Η διαδικασία επιλογής, κατάθεσης του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας και η ανακοίνωσή του στη Συνέλευση του Τμήματος ολοκληρώνεται πριν την εκπνοή του τρίτου εξαμήνου σπουδών του φοιτητή.

Μετά την κατοχύρωσή του, το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας είναι οριστικό. Αλλαγή θέματος μπορεί να γίνει με σοβαρή αιτιολόγηση από το φοιτητή και μετά από την έγκριση του/της  επιβλέποντα/-ουσας. Αλλαγή επιβλέποντα/-ουσας μπορεί, επίσης, να αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, είτε λόγω αλλαγής του θέματος, είτε λόγω ασυνέπειας του φοιτητή, είτε για οποιονδήποτε άλλο έκτακτο λόγο.

Τη Διπλωματική Εργασία εποπτεύουν σε όλο το διάστημα της εκπόνησής της ο/η επιβλέπων/-ουσα και ο/η σύμβουλος. Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται να έχει τακτικές συναντήσεις με τον/την επιβλέποντα/-ουσά του (τουλάχιστον μία τον μήνα). Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/-τρια δεν είναι συνεπής για δύο συνεχόμενους μήνες στις τακτικές συναντήσεις, ο/η επιβλέπων/-ουσα μπορεί να παραιτηθεί από την εποπτεία της Διπλωματικής Εργασίας.

Η διαδικασία εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας περιλαμβάνει τη συγγραφή της και ένα βοηθητικό μάθημα  (φροντιστήριο) παρακολούθησης της εργασίας. Το βοηθητικό μάθημα πραγματοποιείται στο τέταρτο εξάμηνο με στόχο την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας. Εξελίσσεται με συναντήσεις επιβλεπόντων/ουσών και φοιτητών/-τριών όπου παρουσιάζεται η πορεία της συγγραφής όλων των υπό εξέλιξη Δ.Ε.

Όταν η εργασία πάρει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της, υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στους/στις επιβλέποντες/-ουσες. Με βάση τα σχόλιά τους, ο/η φοιτητής/-τρια δίνει την τελική της μορφή και καταθέτει δύο νέα αντίτυπα, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της υποστήριξης.

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας

Η υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται το νωρίτερο τρεις (3) εβδομάδες μετά την υποβολή του τελικού κειμένου στους/στις επιβλέποντες/-ουσες και εντός της εξεταστικής περιόδου. Η ημερομηνία ανακοινώνεται στο Τμήμα μέσω της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Η υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας είναι δημόσια, ενώπιον διμελούς επιτροπής.

Ο/Η φοιτητής/-τρια παρουσιάζει την εργασία του/της και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις αρχικά της επιτροπής και στη συνέχεια του κοινού. Στο τέλος της  υποστήριξης, τα μέλη της επιτροπής συσκέπτονται ιδιαιτέρως και βαθμολογούν τη Διπλωματική Εργασία. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον υποψήφιο και το πρακτικό  με τη βαθμολογία κοινοποιείται στη Γραμματεία.

Η Διπλωματική Εργασία αξιολογείται με βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Διπλωματικής Εργασίας, καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Ο βαθμός της Δ.Ε. αντιστοιχεί με το 40% του βαθμού του Μ.Δ.Ε.

Δημοσιοποίηση της Διπλωματικής Εργασίας

Η εγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Θ. και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Οι Διπλωματικές Εργασίες δεν δανείζονται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης ή του Τμήματος. Αναπαραγωγή μέρους ή συνόλου γίνεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του/της συγγραφέα/-ως.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας