Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός πρακτικής άσκησης

Αντικείμενο

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών του ΙΑΚΑ επιδιώκεται (α) η εμπέδωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες στα μαθήματα μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους ή τη διερεύνηση των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής τους, (β) η αμοιβαία ευαισθητοποίηση φορέων υποδοχής και ασκούμενων για τη συμβολή της τριπλής κατάρτισης των αποφοίτων του ΙΑΚΑ (Ιστορικής, Αρχαιολογικής, Ανθρωπολογικής) στη σύγχρονη, πολυπολιτισμική πια, ελληνική κοινωνία και την αναγνώριση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος που απορρέουν από τη φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών του ΙΑΚΑ, το οποίο έχει σαν κοινό άξονα τη διεπιστημονικότητα και τις νέες τεχνολογίες. (Βλέπε και τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών)

Με την ΠΑ το Τμήμα αποσκοπεί στην κατανομή των φοιτητών/τριών σε φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, γνώση των συνθηκών εργασίας και έρευνας και μεταφορά της αξιολογημένης συνολικής εμπειρίας που αποκτάται στην εξειδίκευση και προσαρμογή των παρεχόμενων από το Τμήμα γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται και η επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων μέσω της άμεσης ενημέρωσής τους για το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας τους. Οι φοιτητές/τριες, συνεπώς, θα πραγματοποιούν την ΠΑ σε εργασιακούς χώρους που θα έχουν άμεση συνάφεια με τα ειδικά επαγγελματικά-ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, κυρίως σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Η ΠΑ είναι χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διοικητική Υποστήριξη

Υπεύθυνο για τη διοικητική υποστήριξη των φοιτητών/τριών είναι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΘ (www.pa.uth.gr), το οποίο αναλαμβάνει να δρομολογήσει, σε συνεργασία με τους φοιτητές/τριες, όλη τη διαδικασία της ΠΑ από την ενημέρωση έως και την πληρωμή τους.

Διάρκεια

Η ΠΑ διαρκεί έναν μήνα. Διεξάγεται κατά τους ημερολογιακούς μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο, όταν δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στην ΠΑ συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες και των τριών κατευθύνσεων του Τμήματος που: α) έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους, β) έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα και γ) σε δέκα (10) τουλάχιστον Καταστατικά μαθήματα των πέντε πρώτων εξαμήνων φοίτησης, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε [(3×5) + (10×5) =] 65 ECTS. Κατά προτεραιότητα, μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές/τριες που δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητα ΠΑ στο χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες στα επιστημονικά, ερευνητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα φορέων με τους οποίους το Τμήμα συνεργάζεται στο πλαίσιο της ΠΑ. Επίσης, δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί ή ανήκουν σε σώματα ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική).

Κριτήρια αξιολόγησης

Η επιλογή των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

  • Το έτος φοίτησης: προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους.
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας: πρόκειται για τον μέσο όρο της βαθμολογίας σε μαθήματα, στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως και το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους.
  • Δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές/τριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και σε φοιτητές/τριες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

Ο συντελεστής βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής αποτυπώνεται στον ακόλουθο αλγόριθμο:

ECTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων έως και το 5ο εξάμηνο / 150 (συνολικός αριθμός ECTS έως και το 5ο εξάμηνο) × 10 × Μέσος Όρος βαθμολογίας επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων έως και το 5ο εξάμηνο × 2 για φοιτητές/ριες ΑΜΕΑ και μέλη ΕΚΟ.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα θέσεων σε σχέση με τις προτιμήσεις των φοιτητών/τριών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται σαφής προτεραιότητα στους φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ και ΕΚΟ, καθώς και στους φοιτητές/τριες με τα περισσότερα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα έως και το 5ο εξάμηνο.

Για τους φοιτητές/τριες ΑΜΕΑ κριτήριο για την επιλογή του φορέα υποδοχής είναι η ύπαρξη ειδικά εξοπλισμένης πρόσβασης και διαμορφωμένου/νων χώρου/ων για τη διεξαγωγή της ΠΑ.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που ορίζεται από τη Συνέλευση. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων

Οι αιτήσεις για την ΠΑ υποβάλλονται κάθε χρόνο μεταξύ 1-30 Απριλίου. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και αναπέμπονται στην Επιτροπή Ενστάσεων ΠΑ του ΠΘ.

ESPA LOGO

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας