Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διάρκεια φοίτησης

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 και την παρ. 3 του άρθρου 454 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022), για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω :

1) Για τους φοιτητές/τριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά:

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη), για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη).

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων (πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη), για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη).

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) ακαδημαϊκών εξαμήνων (έξι (6) ακαδημαϊκά έτη), για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη).

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:

το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2028) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,

το ακαδημαϊκό έτος 2029-2030 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2030) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα.

το ακαδημαϊκό έτος 2030-2031 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2031) για τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα.

2) Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος (για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα), από το 1ο έως και το 5ο έτος (για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα) και από το 1ο έως και το 6ο έτος (για τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα):

Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη) προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο (2) ακαδημαϊκά έτη) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,

σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη) προσαυξημένα κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα και

σε δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα (έξι (6) ακαδημαϊκά έτη) προσαυξημένα κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη) για τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα.

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:

το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,

το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2029) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα.

το ακαδημαϊκό έτος 2029-2030 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2030) για τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα.

3) Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο έτος και πάνω (για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα), στο 6ο έτος και πάνω (για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα) και στο 7ο έτος και πάνω (για τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα) :

Δίνεται επιπλέον χρόνος φοίτησης ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του Τμήματός τους τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα, πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα και έξι (6) ακαδημαϊκά έτη για τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα ξεκινώντας τον υπολογισμό από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και:

το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025) για τα τετραετούς φοίτησης Τμήματα,

το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2026) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα,

το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027) για τα εξαετούς φοίτησης Τμήματα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας