Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών για εισακτέους πριν το 2012

Στο ενιαίο πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα ΙΑΚΑ ύστερα από φοίτηση οκτώ (8) τουλάχιστον εξαμήνων σπουδών αναγράφεται μια από τις τρεις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Ιστορίας, β) Αρχαιολογίας και γ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να λάβουν το πτυχίο τους, οι φοιτητές καταρτίζουν το πρόγραμμά τους ελεύθερα και με ευθύνη τους, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τους όρους του κανονισμού του Τμήματος, με τη βοήθεια των συμβούλων σπουδών. Δηλώνουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στην αρχή του πέμπτου εξαμήνου των σπουδών τους.

Κατηγορίες μαθημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • τρία υποχρεωτικά μαθήματα, ένα από κάθε κατεύθυνση,
 • καταστατικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης, που προσφέρονται είτε κάθε χρόνο, είτε κάθε δεύτερο χρόνο,
 • μαθήματα νέων αντικειμένων και νέων τεχνολογιών,
 • σεμιναριακά μαθήματα,
 • μια ποικιλία μαθημάτων που μπορούν να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο (σε αυτά περιλαμβάνονται και φιλολογικά μαθήματα και μαθήματα από άλλα Τμήματα του Π.Θ.),
 • ξένες γλώσσες και
 • ένα εργαστηριακό μάθημα.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων, μαζί με αναλυτικές περιλήψεις για κάθε μάθημα και βιβλιογραφία, δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δηλώσεις μαθημάτων

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν κάθε εξάμηνο τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και στα οποία μπορούν να εξεταστούν. Βλέπε και τους κανόνες δηλώσεων μαθημάτων.

Υποχρεώσεις πρωτοετών

Κατά την εγγραφή τους, οι φοιτητές δηλώνουν ποια από τις προσφερόμενες ξένες γλώσσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι πρωτοετείς φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επίσης το εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών». Σε περίπτωση αποτυχίας στο εργαστηριακό μάθημα στο 1ο έτος, οι φοιτητές υποχρεούνται να το δηλώνουν σε κάθε επόμενο έτος μέχρι να το ολοκληρώσουν επιτυχώς. Η ξένη γλώσσα και το εργαστηριακό μάθημα δεν προσμετρώνται στον αριθμό μαθημάτων της δήλωσης κάθε εξαμήνου και οι βαθμοί τους δεν υπολογίζονται στο πτυχίο.

Επιλογές μαθημάτων

Οι πρωτοετείς φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα στο 1ο έτος, οι φοιτητές υποχρεούνται να το δηλώνουν σε κάθε επόμενο έτος, μέχρι να το ολοκληρώσουν επιτυχώς. Οι πρωτοετείς και οι δευτεροετείς φοιτητές επιλέγουν τα υπόλοιπα μαθήματα αποκλειστικά από τον κατάλογο των προσφερόμενων κάθε φορά καταστατικών μαθημάτων. Εκτός από αυτά, οι πρωτοετείς και οι δευτεροετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα κάθε εξάμηνο να δηλώνουν και ένα μάθημα με θεματική κλασικής ή νεοελληνικής φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ για το Τμήμα), ή παιδαγωγικών, ή κοινωνιολογίας από το Τμήμα ή από άλλα Τμήματα του Π.Θ. Από το τρίτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα από το σύνολο του προσφερόμενου προγράμματος (περιλαμβανομένων των καταστατικών μαθημάτων), όπως προβλέπεται για να λάβουν το πτυχίο τους.

Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου

Για να λάβουν πτυχίο οι φοιτητές απαιτείται να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) ως εξής:

 1. Να συμπληρώσουν 13,5 π.μ. έχοντας παρακολουθήσει επιτυχώς:
  1. Τα τέσσερα επίπεδα της ξένης γλώσσας που επέλεξαν κατά την εγγραφή τους.
  2. Το εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών».
 2. Να συμπληρώσουν τουλάχιστον 226,5 π.μ., που αντιστοιχούν σε 48 τρίωρα μαθήματα, έχοντας επιτύχει:
  1. Στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
  2. Σε είκοσι πέντε (25) μαθήματα από την κατεύθυνση επιλογής τους, από τα οποία:
   1. Δέκα (10) τουλάχιστον καταστατικά μαθήματα.
   2. Τρία (3) μαθήματα Νέας Τεχνολογίας / Νέων Αντικειμένων (ΝΤ/ΝΑ).
   3. Τέσσερα (4) σεμιναριακά μαθήματα. Τα σεμιναριακά μαθήματα επιλέγονται από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών και μετά.
   4. Οκτώ (8) μαθήματα της κατεύθυνσης όλων των κατηγοριών.
  3. Σε δύο (2) μαθήματα από την ομάδα νέων αντικειμένων και νέων τεχνολογιών από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
  4. Σε δεκαοκτώ (18) μαθήματα που μπορούν να προέρχονται από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων στο Τμήμα, όλων των κατευθύνσεων, πλην των σεμιναριακών. Τα επτά (7) από αυτά μπορούν να προέρχονται από τον κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Π.Θ., με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των συμβούλων σπουδών που διατυπώνεται γραπτώς (ο κατάλογος οριστικοποιείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους).
 3. Για τη λήψη πτυχίου προβλέπεται προαιρετικά:
  1. Πτυχιακή Εργασία. Από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (40 έως 50 σελίδων) υπό την εποπτεία διδάσκοντος της κατεύθυνσής τους. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα (13,5 π.μ.), τα οποία αφαιρούνται από όποια κατηγορία μαθημάτων επιθυμούν οι φοιτητές, πλην των σεμιναριακών και των υποχρεωτικών.
  2. Πρακτική Άσκηση. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης επιλογής των φοιτητών, μεταξύ του έκτου και εβδόμου εξαμήνου σπουδών. Η πρακτική άσκηση δεν βαθμολογείται, δεν λαμβάνει πιστωτικές μονάδες, αλλά μνημονεύεται στην αναλυτική βαθμολογία και στο παράρτημα διπλώματος.
  3. Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές, εφόσον προσφέρονται και οργανώνονται στο πλαίσιο μαθημάτων.

Οι φοιτητές προτρέπονται να επιλέγουν από το πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών μαθήματα κλασικής φιλολογίας, νεοελληνικής φιλολογίας, κοινωνιολογίας και παιδαγωγικά μαθήματα που θα τους είναι απαραίτητα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και την επαγγελματική τους αποκατάσταση στη Μέση Εκπαίδευση.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας