Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σύμβουλοι σπουδών ιστορίας

Σύμβουλοι σπουδών για την κατεύθυνση ιστορίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, είναι οι: Π. Βόγλης, Ι. Πίκουλας, Α. Διαλέτη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας