Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

27/04/2021

Πρακτική Άσκηση

Στο αρχείο του συνδέσμου θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος που βρίσκονται στον Πίνακα 4 η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» και η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.ha@uth.gr ορίζεται από 7 έως 17 Μαΐου 2021, ανεξαρτήτως διαστήματος διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης (Ιούλιος ή Αύγουστος). Στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε φορέα υποδοχής.

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στον Πίνακα 3 από τη θέση 56 έως τη θέση 66 θα αναμένουν νεότερα για προσφερόμενες χρηματοδοτούμενες θέσεις μετά το πέρας των ενστάσεων, δηλαδή στις 6 Μαΐου 2021.

Να διαβάσετε προσεκτικά το αρχείο της παρουσίασης σχετικά με τα βήματα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

22/03/2021

Δήλωση συγγραμάτων (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

12/02/2021

Εγγραφές στην "Πρόσβαση"

Οι εγγραφές των φοιτητών και των φοιτητριών που επιθυμούν υποστήριξη κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων και κατά τις εξετάσεις για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας