Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών 2021-22

Οι υποψηφιότητες για είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2021 θα πρέπει να υποβληθούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μεταξύ 20 Αυγούστου και 10 Σεπτεμβρίου 2021. Οι προφορικές συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν την αμέσως επόμενη εβδομάδα και τα ονόματα των εισακτέων θα ανακοινωθούν αμέσως μετά.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατά κύριο λόγο πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση αρχαιολογίας. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται  από  Τμήματα  με  συναφές γνωστικό αντικείμενο, αποφαίνεται η  Συντονιστική Επιτροπή με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου.

Οι εισακτέοι/-ες στο ΠΜΣ είναι είκοσι (20).

Η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το ΠΜΣ είναι pmsa@uth.gr.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας