Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών 2021-22

Οι υποψηφιότητες για είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2021 θα πρέπει να υποβληθούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 31 Αυγούστου 2021. Οι προφορικές συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου και τα ονόματα των εισακτέων θα ανακοινωθούν αμέσως μετά.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές/-οί απόφοιτες/-οι Α.Ε.Ι. Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Καλών Τεχνών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι εισακτέοι/-ες στο ΠΜΣ είναι είκοσι (20).

Η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το ΠΜΣ είναι mbl@ha.uth.gr

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας