Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρoκήρυξη 2024-2025

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στην Κινητικότητα» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Στο ΠΜΣ «Σπουδές στην Κινητικότητα» γίνονται δεκτοί/-ές απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Καλών Τεχνών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι 20 (είκοσι). Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει μία υποψηφιότητα είναι 100 (εκατό). Η βάση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι 60 (εξήντα) μόρια. Το σύστημα μοριοδότησης και η βάση για την εισαγωγή μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Η επιλογή γίνεται βάσει μοριοδότησης και η Επιτροπή συνεκτιμά το βαθμό πτυχίου, τον φάκελο υποψηφιότητας, την πτυχιακή /διπλωματική εργασία, την κατοχή άλλων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, τη συναφή επαγγελματική/ερευνητική εργασία, τη συνέντευξη, ξένη γλώσσα, γνώση Η/Υ, κλπ.

Η προφορική συνέντευξη προγραμματίζεται σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του Π.Μ.Σ., την οποία συγκροτεί η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Μέρος του χρόνου αυτού διατίθεται για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται δια ζώσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://mbl.ha.uth.gr/

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (Αίτηση και δικαιολογητικά) ορίζεται από τις 15/7/2024 έως τις 30/8/2024. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2024 στον Βόλο.

Η ηλεκτρονική φόρμα θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ειδική φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιότητας).
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος ότι εκκρεμεί η αποφοίτηση (για τις/τους υποψήφιες/υποψήφιους επί πτυχίω). Η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
 • Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, εφόσον απαιτείται βάσει νομοθεσίας.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων (πρέπει να συμπληρωθεί και να αντληθεί από το gov.gr) στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Γραπτή πρόταση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/-α ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τον προτεινόμενο θεματικό κύκλο του Π.Μ.Σ. και παρουσιάζεται ο συναφής με τον θεματικό κύκλο του Π.Μ.Σ. επιστημονικός-ερευνητικός προσανατολισμός του/της υποψήφιου/-ας (1.000-1.500 λέξεις) [pdf].
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω email (mbl@uth.gr).

Διευκρινίζουμε ότι για τους/τις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

 • Η Σ.Ε. ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα.
 • Η επιτροπή ελέγχει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Αν το ίδρυμα της αλλοδαπής ανήκει στον κατάλογο ιδρυμάτων του άρθρου 307, του Νόμου 4957/2022, τότε ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

Στο φάκελο υποψηφιότητας μπορούν προαιρετικά να συμπεριληφθούν:

 • Λοιπές βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
 • Πιστοποιήσεις γνώσης χρήσης Η/Υ.
 • Πτυχιακή ή άλλη επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών.
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Λοιποί τίτλοι σπουδών.
 • Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων/εργαστηρίων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή απασχόλησης συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.

Η μοριοδότηση κοινοποιείται στην/ον υποψήφια/-ο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής της υποψηφιότητας. Η λίστα των επιτυχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχούσες/-όντες καλούνται να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. στη γραμματεία εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών.

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας