Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Προκειμένου να θεωρείται μια υποψηφιότητα έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και ο φάκελος υποψηφιότητας να είναι πλήρης.

Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ειδική φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιοτήτων)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος ότι εκκρεμεί η αποφοίτηση (για τις/τους υποψήφιες/υποψήφιους επί πτυχίω). Η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, με ευκρινή τον μέσο όρο.
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Λοιπές βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
 • Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα (συμπληρώνεται η ειδική φόρμα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων).
 • Πτυχιακή ή επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών.
 • Γραπτή πρόταση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η/ο υποψήφια/-ος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τον προτεινόμενο θεματικό κύκλο του Π.Μ.Σ. και όπου θα παρουσιάζεται ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/-ου ή τα ερευνητικά της/του ενδιαφέροντα, με ενδεικτική βιβλιογραφία (1000-1500 λ.).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου προέλευσης (αναρτώνται απευθείας από το μέλος Δ.Ε.Π., ηλεκτρονικά και εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ (pmsa@uth.gr). Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής αποστέλλονται ταχυδρομικά στη γραμματεία του τμήματος εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας).

Στον φάκελο υποψηφιότητας μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν:

 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ἠ Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Λοιποί τίτλοι σπουδών.
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων/εργαστηρίων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε αρχαιολογικές έρευνες πεδίου ή επαγγελματικής απασχόλησης συναφούς με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει μία υποψηφιότητα είναι 100 (εκατό). Η βάση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι 60 (εξήντα) μόρια.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100), στα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ %

1

Βαθμός πτυχίου/διπλώματος

30%

2

Φάκελος υποψηφιότητας (γραπτή πρόταση, πτυχιακή εργασία, επιστημονικές εργασίες, συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, κατοχή άλλων πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συναφής επαγγελματική εμπειρία, πτυχία ξένων γλωσσών εκτός της αγγλικής γλώσσας)

40%

3

Συνέντευξη

30%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Η προφορική συνέντευξη προγραμματίζεται σε ημερομηνία που ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων (Ε.Α.Υ.) του Π.Μ.Σ. Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης ανακοινώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Η μοριοδότηση κοινοποιείται στους υποψηφίους ηλεκτρονικά κα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το γενικό φυλλάδιο και τον Επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (2421074608 ή pmsa@uth.gr).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας