Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Οργάνωση Π.Μ.Σ.

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ.

Υπεύθυνη: Nατάσσα Δουλοπούλου (2421074608)

Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ

Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι τα παρακάτω:

  • Σύγκλητος του Ιδρύματος
  • Συνέλευση του Τμήματος
  • Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
  • Διευθυντής/-ντρια του Π.Μ.Σ.

Βιβλιοθήκη

Οι ανάγκες των φοιτητών/-τριών και των διδασκόντων/-ουσών του Τμήματος για την πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό (βιβλία, έντυπα, ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων κλπ) καλύπτονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Θ.. Το  μεγαλύτερο  μέρος  των σχετικών  υπηρεσιών, όπως δανεισμός, κρατήσεις, αναζήτηση  καταλόγων, ανάκτηση άρθρων περιοδικών, παραγγελίες κλπ, γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και προσφέρονται από το δικτυακό της τόπο (http://www.lib.uth.gr).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας