Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Οργάνωση ΠΜΣ

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για διοικητικά και φοιτητικά θέματα, όπως:

 • Εγγραφές φοιτητών
 • Τήρηση αρχείου (βαθμολογίες, υποτροφίες, χορήγηση διπλωμάτων κ.λ.π.)
 • Έκδοση πιστοποιητικών

Λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι:

α) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος [αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα]

β) Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών,
 • ορίζει τα μέλη της Σ.Ε.,
 • κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
 • συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
 • διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν 4485/2017.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

δ) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Η Σ.Τ., εφόσον το κρίνει απαραίτητο, συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές. Όλες οι προτάσεις, εισηγήσεις και αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Σ.Τ.

Ανάθεση διδασκαλίας

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα ΠΜΣ αναλαμβάνουν διδάσκοντες που προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή επιστήμονες που απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι στο οικείο Τμήμα.

Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά στο Π.Μ.Σ.

Δεν προβλέπονται αμοιβές για την διδασκαλία στο Μ.Π.Σ.

Οικονομικά θέματα

Οι πόροι του ΠΜΣ θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό των ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων, τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Η διαχείριση των οικονομικών του ΠΜΣ γίνεται από το Διευθυντή. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επιτροπή Οικονομικών του ΠΜΣ, και υποβάλλονται στη συνέλευση του τμήματος για έγκριση μια φορά το χρόνο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Για όλες τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων ΠΜΣ, εφαρμόζονται ενιαία οι διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Οι πόροι του ΠΜΣ διατίθενται για:

 • τη διοργάνωση συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων
 • τις εκπαιδευτικές εκδρομές των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο σεμιναρίων
 • τις μετακινήσεις και αποζημιώσεις προσκεκλημένων καθηγητών και ερευνητών στο πλαίσιο των σεμιναρίων του ΠΜΣ
 • για την αγορά εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών

Υγειονομική κάλυψη - Πάσο

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη, δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, δικαιούνται τη χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας