Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προϋποθέσεις

Κατηγορίες υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές/-οί απόφοιτες/-οι Α.Ε.Ι. Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Καλών Τεχνών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι:

  • η κατοχή πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς
  • η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όσοι έχουν δίπλωμα Β2 ή C1 καλούνται σε εξέταση γλώσσας), και η ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
  • η προσκόμιση δύο συστατικών επιστολών από μέλη της ακαδημαϊκής, ή/και της ερευνητικής κοινότητας

Φοιτητές της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2).

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται μέσω της εξέτασης των φακέλων τους και μέσω προφορικής συνέντευξης. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει: 1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 2) ερευνητική πρόταση, 3) συστατικές επιστολές, 4) πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, 5) πανεπιστημιακές εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις εάν υπάρχουν, 6) αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο εάν υπάρχουν, και όποιο άλλο στοιχείο κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στην αξιολόγησή του/της.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας