Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Για να πλοηγηθείτε στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΙΑΚΑ επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια.
Μπορείτε να επιλέξετε ακόμα και συνδυασμούς με περισσότερα από ένα κριτήρια.

 • Επιλέξτε το ακαδημαϊκό έτος που θέλετε να ψάξετε.

 • Επιλέξτε το εξάμηνο που θέλετε να ψάξετε.

 • Υποχρεωτικό: Μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση πτυχίου.
  Καταστατικό: Μαθήματα που διδάσκονται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών.
  Εμβάθυνσης: Όλα τα μαθήματα που δεν είναι καταστατικά αλλά ανήκουν σε κατεύθυνση.
  Φροντιστήριο: Μαθήματα εργαστηριακού χαρακτήρα σε μικρές ομάδες φοιτητών.


 • Επιλέξετε την κατεύθυνση που θέλετε να έχουν τα μαθήματα.

 •      
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας