Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΙΑΚΑ

Μετά από σχετική υπουργική απόφαση, οι κατατακτήριες εξετάσεις αναβάλλονται. Η νέα ημερομηνία θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά  με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και στις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 παρ.3), σχετικά με τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατάθεση Αίτησης συμμετοχής, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ευκρινές αντίγραφο ΑΔΤ
 • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών
 • Ευκρινές αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων

Α) Οι κατατακτήριες  εξετάσεις  διενεργούνται στα μαθήματα:

 • Ειδική εξέταση στην Ιστορία
 • Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία
 • Ειδική εξέταση στην Κοινωνική  Ανθρωπολογία

Β) Οι επιτυχόντες με ευθύνη της Επιτροπής Προγράμματος  Σπουδών, εντάσσονται σε εξάμηνο σπουδών που δεν είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

Γ) Τα τρία μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Οι κατατασσόμενοι κατά περίπτωση θα απαλλάσσονται από μαθήματα, ή θα υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης στην οποία θα εισηγείται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχει ως εξής:

Για την Ειδική εξέταση στην Ιστορία
 • Halil Inalcik, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: η κλασική εποχή, 1300-1600, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995.
 • Donald Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006. [σ. 1-94, 159-182, 248-258]
 • Merry E. Wiesner-Hanks, Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη 1450-1789, Εκδόσεις Ξιφαράς, Αθήνα 2008.
Για την Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία
 • Δ. Πλάντζος, Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία 1200-30 π.Χ. (Εκδόσεις Καπόν, 2016)
 • R. Neer, Τέχνη και αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου (Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2018)
Για την Ειδική εξέταση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Joy Hendry, Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική, 2011
 • Thomas H. Eriksen, Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα, Αθήνα, Κριτική, 2007 (κεφ. 9, 10, 16, 17, 18)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος ΙΑΚΑ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας