Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του Τμήματος ΙΑΚΑ πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται στους αποφοίτους από το Τμήμα, ύστερα από την παρακολούθηση μαθημάτων και την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε 24 ECTS και προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (δηλαδή, συμπεριλαμβάνονται στα 240 ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου).

Για τη συμπλήρωση των 24 ECTS, συμπεριλαμβανoμένης της πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε 9 ECTS, πρέπει να επιλεγούν μαθήματα από τις παρακάτω τρεις θεματικές ενότητες, με την επισήμανση ότι από κάθε θεματική ενότητα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα μάθημα:

Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, με μαθήματα που αφορούν στην παιδαγωγική και την ψυχολογία

Β. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας, με μαθήματα που αφορούν στη γενική διδακτική και διδακτική μεθοδολογία

Γ. Ειδική διδακτική (ανά γνωστικό αντικείμενο)

Δ. Πρακτική άσκηση

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο, είναι αναρτημένα εδώ.

Τα μαθήματα ανά θεματική ενότητα είναι:

Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική και Βασικές Παιδαγωγικές Έννοιες
 • Κοινωνική Ψυχολογία Ι
 • Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
 • Αντιρατσιστική Εκπαίδευση
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής
 • Διαπολιτισμική και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη
 • Θεωρία του Σχολείου – τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά στην Εκπαίδευση
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Θεωρίες Προσωπικότητας
 • Νόηση και Δεξιότητες Μάθησης
B. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Εφαρμογές Μεθοδολογίας της Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις
 • Δίγλωσση ανάπτυξη – δίγλωσση εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά Στοιχεία της Διδασκαλίας
 • Διαπολιτισμική και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη
 • Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας
 • Διοίκηση της Τάξης
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διδασκαλία και Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη
Γ. Ειδική διδακτική

Γ.1. Μαθήματα για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ02 του ΑΣΕΠ

 • Εισαγωγή στην Ιστορία
 • Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία
 • Διδακτική της Ιστορίας
 • Διδακτική ΝΕ Γλώσσας

Γ.2.  Μαθήματα για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ10 του ΑΣΕΠ

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Θεωρία
Δ. Πρακτική Άσκηση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας