Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός μεταδιδακτορικών σπουδών

Α. Προϋποθέσεις

Στο ΙΑΚΑ γίνονται δεκτοί για μεταδιδακτορικές σπουδές κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος ειδικοτήτων που εμπίπτουν στα γνωστικά του αντικείμενα. Για να αξιολογηθούν και να εγκριθούν οι σχετικές αιτήσεις από τη ΓΣΕΣ πρέπει

1) Να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική ερευνητική πρόταση.

2) Να υπάρχει διαθέσιμο μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ικανό και πρόθυμο να εποπτεύσει την έρευνα.

3) Να υπάρχει ειδική χρηματοδότηση για την έρευνα από ακαδημαϊκό ή ερευνητικό φορέα, σχετική υποτροφία ή άλλη οικονομική ενίσχυση για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρηματοδότηση, υποτροφία ή ειδική οικονομική ενίσχυση, η ΓΣΕΣ αναθέτει την αξιολόγηση της πρότασης σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές αναγνωρισμένου φορέα, κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης διατυπώνεται γραπτώς και καταχωρείται στο φάκελο του υποψηφίου.

4) Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, ούτε μεγαλύτερη της διετίας.

Β. Υποχρεώσεις

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν την υποχρέωση

1) Να παρουσιάσουν σε δημόσια εκδήλωση την πρόοδο της εργασίας τους και να υποβάλουν το τελικό προϊόν με την ολοκλήρωσή της.

2) Να προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα (διδακτικές, ερευνητικές ή διοικητικές), όπως προβλέπεται από την αίτησή τους.

Γ. Αναγνώριση

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έρευνας και την ικανοποίηση των σχετικών υποχρεώσεων, το Τμήμα χορηγεί σχετική βεβαίωση με την υπογραφή του προέδρου και τη σφραγίδα του.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας