Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμοί μεταπτυχιακών σπουδών

Οι κανονισμοί του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Σπουδές στην κινητικότητα" έχουν ως εξής:

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας