Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Βόλος, η πόλη και οι άνθρωποι: διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας οργανώνει στο Βόλο Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η θεματική της συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2013, είναι: "Βόλος, η πόλη και οι άνθρωποι: διεπιστημονικές προσεγγίσεις".

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας