Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Δι-εθνική και Συγκριτική Ιστορία

Βόλος, 4-6 Ιουνίου 2010

Η συγκριτική ιστορία ως ένα είδος προέκυψε κατά τον εικοστό αιώνα, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής επικοινωνίας της ιστορίας με τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στα υποπεδία της οικονομικής και δημογραφικής ιστορία ενώ συνεισέφερε στις εξελίξεις της ιστορικής κοινωνιολογίας. Σημαντικά έργα για πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της φεουδαρχίας, της δουλείας, του εμπορίου, τις διαδικασίες του εκσυγχρονισμού, την ιστορία των επαναστάσεων, έχουν παραχθεί σε συγκριτική ιστορική προοπτική. Το παρόν συνέδριο στοχεύει στην επαναξιολόγηση των εξελίξεων της συγκριτικής ιστορίας και στη διερεύνηση επαναπροσδιορισμούς και διασκευές του σε συνδυασμό με την εμφάνιση των διασυνοριακών εθνικών και διακρατικών ιστοριών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας