Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός διδακτορικής διατριβής (πριν το 2018)

Άρθρο A΄

α) Προϋπόθεση για την εγγραφή υποψήφιου στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση του οικείου τίτλου αποτελεί η κατοχή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή του αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί και υποψήφιοι που έχουν ήδη διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, έστω και αν δεν κατέχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης ή άλλο αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο.

β) Στην αίτηση του υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο, στο πεδίο του οποίου θα εντάσσεται η διατριβή. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί οποιαδήποτε ημέρα του ακαδημαϊκού έτους. Επισυνάπτονται απαραιτήτως:

i) Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή ο τίτλος ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής με την αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.

ii) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

iii) Υπόμνημα σχετικά με το θέμα, την προβληματική, τους επιδιωκόμενους ερευνητικούς στόχους της διατριβής και τη βασική βιβλιογραφία που αφορά τη θεματική και το ζήτημα.

iv) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

v) Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εφόσον υπάρχουν.

vi) Επικουρικά, τέλος, όποιο άλλο στοιχείο επιστημονικού χαρακτήρα το οποίο μπορεί να συντελέσει στην εκτίμηση της επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου και της ικανότητάς του να προσεγγίσει ένα επιστημονικό ζήτημα και να ολοκληρώσει μια διδακτορική διατριβή υψηλών προδιαγραφών.

Απαραίτητη είναι η επαρκής γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, από εκείνες στις οποίες υπάρχει αναγνωρισμένη βιβλιογραφία στον οικείο κλάδο, και οπωσδήποτε στην ειδικότητα στην οποία εκπονείται η διατριβή.

Η Γραμματεία κοινοποιεί το σύνολο των ως άνω δικαιολογητικών στον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος το εισάγει στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία ορίζει τον επιβλέποντα. Το ως άνω μέλος Δ.Ε.Π. πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως περιγράφονται στο επόμενο εδάφιο του παρόντος άρθρου, και διατυπώνει εγγράφως και αιτιολογημένα το ότι αποδέχεται την εποπτεία της συγκεκριμένης διατριβής και εισηγείται τη σύνθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, τεκμηριώνοντας την πρότασή του με βάση την επί μέρους ειδικότητα και το επί μέρους έργο των λοιπών προτεινομένων ως μελών.

γ) Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει, μετά την ως άνω γραπτή εισήγηση του επιβλέποντος, τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, από μέλη Δ.Ε.Π. με ειδικότητα στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα εκπονηθεί η διατριβή. Ως επιβλέπων μπορεί να αναλάβει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής του Ι.Α.Κ.Α. Από τα άλλα δύο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής το ένα μπορεί να είναι λέκτορας του Ι.Α.Κ.Α., ή ερευνητής, των τριών πρώτων βαθμίδων, αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος κατά τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να είναι, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, και Καθηγητές ξένων Πανεπιστημίων, ή ερευνητές ομοταγών αλλοδαπών ιδρυμάτων.

δ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Ι.Α.Κ.Α. που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας διατηρούν την ιδιότητα μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων, όπως και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες είχαν πριν από την αποχώρησή τους.

ε) Μέλη Δ.Ε.Π. του Ι.Α.Κ.Α. που αποχωρούν λόγω κατάληψης θέσης σε άλλο τμήμα ή Α.Ε.Ι. παραμένουν μόνον μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, και η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει με απόφασή της άλλον επιβλέποντα.

στ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Ι.Α.Κ.Α. που είχαν σε άλλο Α.Ε.Ι. την ιδιότητα του επιβλέποντος διδακτορικής διατριβής που δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων τους στο Ι.Α.Κ.Α., μπορούν να εισηγηθούν στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη μετεγγραφή του υποψηφίου διδάκτορα. Με τη σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. επιβεβαιώνεται η προηγούμενη τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ή ορίζεται νέα.

ζ) Για να διασφαλισθεί η ποιότητα της συνεργασίας επιβλέποντος και υποψήφιου διδάκτορα, σκόπιμο είναι να μην αναλαμβάνει ο ίδιος επιβλέπων την εποπτεία σε περισσότερες από πέντε διδακτορικές διατριβές ταυτόχρονα.

η) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθιερωμένου επιστήμονα με ερευνητικό έργο ευρείας αναγνώρισης από άλλους ερευνητές και γνωστό κύρος, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να κάνει δεκτή την εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποψηφίου, με μαρτυρημένη δεκαετή, από την απόκτηση του πτυχίου, παρουσία στον οικείο ερευνητικό χώρο, ιδίως με δημοσιεύματα, ο οποίος δεν είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή ορίζονται τρία μέλη Δ.Ε.Π. από τη Γ.Σ.Ε.Σ., οι οποίοι υποβάλλουν τρία εισηγητικά σημειώματα με τα οποία γνωματεύουν τεκμηριωμένα για το εάν πρόκειται περί επιστήμονα με ερευνητικό έργο ευρείας αναγνώρισης και γνωστό κύρος. Η απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία δύο τρίτων επί του συνόλου των μελών της.

θ) Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημέρα του ορισμού του θέματος, κατά τις ισχύουσες διατάξεις στο νόμο, και όχι μεγαλύτερη των δώδεκα εξαμήνων. Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να παραταθεί μόνο μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος.

Άρθρο B΄

α) Μέσα σε ένα τρίμηνο από τον ορισμό της, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή προβαίνει, σε κοινή συνεδρία με τον υποψήφιο, στον καθορισμό του θέματος, και συντάσσεται πρακτικό που κοινοποιείται στη συντονιστική επιτροπή του Ι.Α.Κ.Α. και κατατίθεται στο φάκελλο του υποψηφίου που τηρείται στη Γραμματεία. Από την ημέρα καθορισμού του θέματος αρχίζει η τριετής προθεσμία, πριν από το τέλος της οποίας δεν επιτρέπεται η υποστήριξη της διατριβής ενώπιον της κατά το άρθρο 13 επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

β) Το θέμα της διδακτορικής διατριβής μπορεί, κατά την κρίση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, να συνδέεται με τη μεταπτυχιακή εργασία του υποψηφίου και να αποτελεί προέκταση ή περαιτέρω ανάπτυξή του.

γ) Ο υποψήφιος υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου, την οποία εγκρίνει η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή. Η αιτιολογημένη έκθεση της τελευταίας απευθύνεται προς τη συντονιστική επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Σ.Ε.Π.Μ.Σ.) του Ι.Α.Κ.Α.

Άρθρο Γ΄

α) Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με το πρόγραμμα των διδακτορικών του ερευνών, γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται μόνο από μέλη Δ.Ε.Π. εν ενεργεία. Στην εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της ορίζει και τα λοιπά μέλη, κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος. Από το σύνολο των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, τα τρία τουλάχιστον μέλη ανήκουν απαραιτήτως στη βαθμίδα του Καθηγητή. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής μπορούν να προέρχονται και από άλλο τμήμα του Π.Θ. ή και άλλου Α.Ε.Ι..

β) Απαρτία της συνεδρίας υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον τα πέντε μέλη.

γ) Ο υποψήφιος αναπτύσσει τα της διατριβής του δημόσια σε ανοικτή συνεδρία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις των μελών της. Η επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με την πρωτοτυπία της διατριβής, και για το εάν αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διατριβής και την απονομή του τίτλου του διδάκτορα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των πέντε μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί στη συνέχεια με την ίδια πλειοψηφία τη διατριβή με την κλίμακα : «λίαν καλώς», «άριστα».

δ) Η αναγόρευση και απονομή του τίτλου του διδάκτορος γίνεται σε δημόσια πανηγυρική συνεδρία της Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την οποία ο αναγορευόμενος εκφωνεί τον νενομισμένο όρκο του διδάκτορος, κατά τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Θ.

Ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος τον οποίο απονέμει το Ι.Α.Κ.Α. καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Θ. Στο διδακτορικό δίπλωμα που απονέμει το Ι.Α.Κ.Α. αναγράφεται και ο πλήρης τίτλος της διδακτορικής διατριβής.

ε) Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής και ως προϋπόθεση για την αναγόρευση και την απονομή του τίτλου, πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με ευθύνη του διδάκτορα απογραφικό δελτίο σχετικά με τη διατριβή του. Το απογραφικό δελτίο κοινοποιείται στο διδάκτορα από τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας