Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα. Μέρος του χρόνου αυτού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα εξάμηνο, διατίθεται για τη συγγραφή διπλωματικής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα.

Προϋποθέσεις απόκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την:

  • Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σεμιναριακών μαθημάτων. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες.
  • Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 22,5 πιστωτικές μονάδες.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται επίσης:

  • Στην παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ.
  • Στην παρακολούθηση σπονδυλωτών μαθημάτων (συνδιδασκαλίας) όποτε προσφέρονται.
  • Στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές) που διοργανώνονται από τη Σ.Ε.
Παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. έχουν σεμιναριακό χαρακτήρα.

Ο ανώτατος αριθμός σεμιναρίων, στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ανά εξάμηνο είναι τρία (3). Επιπλέον, στη διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων ο φοιτητής παρακολουθεί σεμινάρια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η εγγραφή στα σεμινάρια γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και την έγκριση της Σ.Ε. στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία από ένα σεμινάριο για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διδακτικών εβδομάδων, συνεπάγεται αποτυχία του φοιτητή στο συγκεκριμένο σεμινάριο.

Δεν επιτρέπεται στους φοιτητές, παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., να παρακολουθήσουν δεύτερο σεμινάριο με τον ίδιο διδάσκοντα.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε σεμινάριο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος. Ο τελικός βαθμός κάθε σεμιναρίου προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις, προφορική συμμετοχή), σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου.

Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός σεμιναρίου είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός κατοχύρωσης σεμιναρίου μπορεί να είναι μεγαλύτερος του πέντε (5).

Βαθμολογία

Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των Σεμιναρίων και του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας, ως εξής:
Β (Μ.Δ.Ε.) = [ (άθροισμα βαθμών Σ : 9) + βαθμός Δ.Ε.] : 2

Αναστολή φοίτησης

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να διακόψει τη φοίτησή του για συγκεκριμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα έτος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. διατηρεί την αρμοδιότητα να παρέχει τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού.

Ολοκλήρωση των σπουδών

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τη στιγμή που ολοκληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η καθομολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών τελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών, του Διευθυντή του Προγράμματος και του Προέδρου του Τμήματος.

Βεβαιώσεις

Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, του Παραρτήματος Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας καθορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου.

Σημειώνεται ότι στο Μ.Δ.Ε. δύναται να αναγράφεται το επιστημονικό πεδίο είτε της Ιστορίας, είτε της Αρχαιολογίας, είτε της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που παρακολούθησε ο πτυχιούχος.

Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, ή τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Π.Θ.

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις, ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και γενικότερα αντιεπιστημονική συμπεριφορά, απαγορεύονται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας