Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Στόχος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί φυσική συνέχεια, αλλά και ουσιαστική διεύρυνση του χαρακτήρα του προπτυχιακού προγράμματος, των εξειδικεύσεων των διδασκόντων, των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΙΑΚΑ στοχεύουν στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας σε τρεις Κατευθύνσεις, στα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με στόχο: α) την ανάπτυξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, β) την επαγγελματική ειδίκευση

με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των επιστημόνων από την αγορά εργασίας και γ) την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεπιστημονικών μεθόδων στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών οργανώνεται με σεμινάρια που προσφέρονται από τους τρεις επιστημονικούς κλάδους του Τμήματος, προωθώντας τη συνομιλία των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και διασφαλίζοντας την αυτοτέλεια του κάθε κλάδου.

Η επιστημονική ειδίκευση των πτυχιούχων προκύπτει από το είδος των σεμιναρίων που παρακολούθησαν και, κυρίως, από το πεδίο στο οποίο ανήκει η μεταπτυχιακή εργασία που εκπόνησαν.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων πλαισιώνεται από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σεμινάρια εργασίας και διαλέξεις, διεθνή συμπόσια και επιστημονικές συναντήσεις.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Μέρος του χρόνου αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) εξάμηνο, διατίθεται για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Με άδεια της Σ.Τ., η ανώτατη διάρκεια φοίτησης μπορεί να ορισθεί σε έξι (6) εξάμηνα.

Προϋποθέσεις απόκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την:

Παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα με σεμιναριακό χαρακτήρα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες. Τα τέσσερα (4) μαθήματα είναι από την Κατεύθυνση που επιλέγει ο φοιτητής, το πέμπτο (1) είναι από διαφορετική Κατεύθυνση, και το έκτο (1) είναι το Υποχρεωτικό Σπονδυλωτό μάθημα (διεπιστημονικό μάθημα συνδιδασκαλίας). Το Σπονδυλωτό μάθημα προσφέρεται κάθε εξάμηνο και επιλέγεται στο πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο φοίτησης.

Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες και συνοδεύεται από υποχρεωτική παρουσίαση της πορείας ολοκλήρωσής της σε ειδικές συναντήσεις με τους επόπτες και τους συμφοιτητές που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας τους, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

Oι συνολικές πιστωτικές μονάδες του Π.Μ.Σ. είναι 120. Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο
α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS


1 Σπονδυλωτό μάθημα: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία 15


α/α Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ECTS α/α Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
1 Ιστορία Ι 15 1 Ιστορία Ι 15
2 Ιστορία ΙΙ 15 2 Ιστορία ΙΙ 15
3 Αρχαιολογία Ι 15 3 Αρχαιολογία Ι 15
4 Αρχαιολογία ΙΙ 15 4 Αρχαιολογία ΙΙ 15
5 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 15 5 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 15
6 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ 15 6 Κοινωνική Ανθρωπολογία II 15
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Απαιτούνται το Σπονδυλωτό Υποχρεωτικό και ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS) Απαιτούνται 2 μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο
α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
α/α Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ECTS Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης 30
1 Ιστορία Ι 15
2 Ιστορία ΙΙ 15
3 Αρχαιολογία Ι 15
4 Άρχαιολογία ΙΙ 15
5 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 15

6 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ 15

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Απαιτούνται δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS) (σύνολο 30 ECTS)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται επίσης:

  • Στην παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ.
  • Στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, ακαδημαϊκές συναντήσεις) που διοργανώνονται από τη Σ.Ε.

Παρακολούθηση μαθημάτων

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. έχουν σεμιναριακό χαρακτήρα.

Τα μαθήματα (σεμινάρια) ολοκληρώνονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Η Σ.Τ. θα εξετάζει τη διαγραφή των φοιτητών που δεν έχουν ολοκληρώσει τα σεμινάριά τους. Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μέχρι δύο ακόμη εξάμηνα, μόνον μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Σ.Τ.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Η απουσία από ένα σεμινάριο για διάστημα μεγαλύτερο  των δύο διδακτικών εβδομάδων συνεπάγεται αποτυχία του φοιτητή στο συγκεκριμένο σεμινάριο.

Αξιολόγηση των μαθημάτων

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε σεμινάριο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε σεμιναρίου. Ο τελικός βαθμός κάθε σεμιναρίου προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις, προφορική συμμετοχή), σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου.

Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός σεμιναρίου είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).

Με απόφαση της Σ.Τ., ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός κατοχύρωσης σεμιναρίου μπορεί να είναι μεγαλύτερος του πέντε (5). Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να αξιολογούν στο τέλος του εξαμήνου το σεμινάριο και τον διδάσκοντα.

Υποτροφίες Erasmus

Οι υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών ERASMUS απευθύνονται και στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. Όλες οι σχετικές πληροφορίες (διαδικασίες, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ.) δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του Π.Θ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΙΑΚΑ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών ERASMUS, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το πρόγραμμα και επιπλέον:

  • Έχουν κατοχυρώσει τα απαιτούμενα έξι (6) σεμινάρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.
  • Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας τους υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου διδάσκοντα (επόπτη).
  • Αιτιολογούν την επιθυμία μετακίνησής τους για επιπλέον σπουδές στο αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονήσουν μετά την επιστροφή τους.
  • Έχουν τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη της Διπλωματικής Εργασίας τους, ο οποίος εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση Τμήματος.

Η Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) συνεκτιμά επίσης τη γενική εικόνα και τη συνέπεια των φοιτητών και δίνει προτεραιότητα στους φοιτητές που κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους βρίσκονται στο 3ο εξάμηνο των σπουδών τους.

Αναστολή φοίτησης

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση προς τη Σ.Τ., μπορεί να διακόψει τη φοίτησή του για συγκεκριμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα έτος. Η Σ.T. διατηρεί την αρμοδιότητα να παρέχει τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού.

Ολοκλήρωση των σπουδών

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται κάτοχος του Δ.Μ.Σ από τη στιγμή που ολοκληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η καθομολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών τελείται από τον/την Κοσμήτορα της Σχολής, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών, του Διευθυντή/της Διευθύντριας του Προγράμματος και του/της Προέδρου του Τμήματος.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ). προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των Σεμιναρίων και του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας, ως εξής:
Β (Δ.Μ.Σ.)= [ (άθροισμα βαθμών Σ: 6) + βαθμός Δ.Ε.] / 2

Βεβαιώσεις

Η μορφή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), του Παραρτήματος Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας καθορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου.

Στο Δ.Μ.Σ. αναγράφεται το επιστημονικό πεδίο είτε της Ιστορίας, είτε της Αρχαιολογίας, είτε της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που παρακολούθησε ο/η πτυχιούχος.

Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, ή τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Π.Θ.

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις, ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και γενικότερα αντιεπιστημονική συμπεριφορά, απαγορεύονται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

Αξιολόγηση του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. αξιολογείται  εσωτερικά και εξωτερικά σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4485/2017.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας