Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός διπλωματικής εργασίας

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική. Η επιστημονική ειδίκευση των πτυχιούχων προκύπτει από το είδος των σεμιναρίων που επιλέγουν και, κυρίως, από το πεδίο στο οποίο συντάσσεται η Δ.Ε. που εκπονούν.

Στόχος της Δ.Ε. είναι να διαπιστωθεί η ικανότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή:

  • Να συνθέσει μια αξιόλογη πρωτότυπη μελέτη υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας ερευνητικά πρωτότυπο υλικό, ή και προτείνοντας νέες ερμηνείες δεδομένων
  • Να ενημερωθεί βιβλιογραφικά και κατά κριτικό τρόπο

Για τη συγγραφή της διπλωματικής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας απαιτείται ένα τουλάχιστον εξάμηνο σπουδών.

Η συγγραφή της Δ.Ε. γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, εκτός αν δοθεί άδεια από τη Γ.Σ.Ε.Σ. να εκπονηθεί σε άλλη γλώσσα.

Η έκταση του κορμού της Δ.Ε. πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 35.000 λέξεις.

Επιτροπή εποπτείας και εξέτασης διπλωματικής εργασίας

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός βασικού επόπτη, που είναι απαραίτητα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και ενός επικουρικού επόπτη.

Η αξιολόγηση και κρίση της Δ.Ε. γίνεται από τους επόπτες και έναν ειδικό εξεταστή που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Ο επικουρικός επόπτης και ο οριζόμενος ως ειδικός εξεταστής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλου ΑΕΙ, ή διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ., ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Τα μέλη της επιτροπής έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Ο φοιτητής απευθύνεται στο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που επιθυμεί ως βασικό επόπτη και του υποβάλλει την πρόταση  για το θέμα της Δ.Ε. Η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του επόπτη.

Ο σχεδιασμός της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με ευθύνη του επιβλέποντος. Ο επικουρικός επόπτης έχει ενεργό μέρος στην παρακολούθηση του φοιτητή. Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία εποπτών-φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται αρχικά στη Σ.Ε. και εφόσον χρειαστεί, στη Γ.Σ.Ε.Σ.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δεν υποχρεούνται να αποδεχθούν την παράλληλη κύρια εποπτεία περισσοτέρων από πέντε (5) Δ.Ε. Τροποποίηση αυτού του ορίου είναι δυνατή μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Το θέμα της Δ.Ε. που εγκρίνεται από το βασικό επόπτη σε συνεργασία με τον επικουρικό επόπτη, κατατίθεται στη Γραμματεία και ανακοινώνεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση αμφιβολιών αποφαίνεται η τελευταία. Η διαδικασία επιλογής, κατάθεσης του θέματος της Δ.Ε. και η ανακοίνωσή του στη Γ.Σ.Ε.Σ. ολοκληρώνεται πριν την εκπνοή του 3ου εξαμήνου σπουδών του φοιτητή.

Μετά την κατοχύρωσή του το θέμα της Δ.Ε. είναι οριστικό. Αλλαγή θέματος μπορεί να αντιμετωπισθεί με σοβαρή αιτιολόγηση από το φοιτητή και μετά από την έγκριση του βασικού επόπτη. Αλλαγή επόπτη μπορεί επίσης να αντιμετωπισθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ., είτε λόγω αλλαγής του θέματος, είτε λόγω ασυνέπειας του φοιτητή, είτε για οποιονδήποτε άλλο έκτακτο λόγο.

Τη Δ.Ε. εποπτεύουν σε όλο το διάστημα της εκπόνησής της οι δύο επόπτες. Ο φοιτητής υποχρεούται να έχει τακτικές συναντήσεις με το βασικό επόπτη του (τουλάχιστον μία το μήνα). Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι συνεπής για δύο συνεχόμενους μήνες στις τακτικές συναντήσεις, ο επόπτης μπορεί να παραιτηθεί από την εποπτεία της Δ.Ε.

Στις πρώτες συναντήσεις γίνεται αποσαφήνιση της μεθοδολογίας και οργανόγραμμα της εργασίας. Ο φοιτητής παρουσιάζει δείγμα της εργασίας του, το οποίο ελέγχεται επισταμένως και βελτιώνεται από τους επόπτες. Με βάση αυτό το δείγμα, οι επόπτες δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος των εποπτών περιορίζεται, ενδεχομένως στον έλεγχο της υπόλοιπης εργασίας, στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών και σε γενικές κατευθύνσεις.

Όταν η εργασία πάρει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της, υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στους επόπτες. Με βάση τα σχόλιά τους, ο φοιτητής δίνει την τελική της μορφή και καταθέτει δύο νέα αντίτυπα, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της υποστήριξης.

Υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας

Η υποστήριξη της Δ.Ε. ορίζεται το νωρίτερο τρεις (3) εβδομάδες μετά την κατάθεση του τελικού κειμένου στους επόπτες και εντός μιας εξεταστικής περιόδου. Η ημερομηνία ανακοινώνεται στο Τμήμα μέσω της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας είναι δημόσια, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις αρχικά της τριμελούς επιτροπής και στη συνέχεια του κοινού. Στο τέλος της υποστήριξης, τα μέλη της επιτροπής συσκέπτονται ιδιαιτέρως και βαθμολογούν τη Δ.Ε. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον υποψήφιο και το πρακτικό με τη βαθμολογία κοινοποιείται στη Γραμματεία.

Η Δ.Ε. αξιολογείται με βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, καθορίζεται από τη Σ.Ε. νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Ο βαθμός της Δ.Ε. αντιστοιχεί με το 50% του βαθμού του Μ.Δ.Ε.

Δημοσιοποίηση της διπλωματικής εργασίας

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η επιτροπή, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Θ. και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Το Τμήμα τηρεί αλφαβητικούς καταλόγους συγγραφέων, θεμάτων και χρηστών κάθε Δ.Ε. Οι Διπλωματικές Εργασίες δε δανείζονται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης ή του Τμήματος. Αναπαραγωγή μέρους ή συνόλου γίνεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο συγγραφέας, με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη του, μπορεί να ζητήσει να απαιτείται η άδειά του προκειμένου κάποιος να συμβουλευτεί την εργασία του.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας