Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η αρχαιολογία του οίκου και της κοινότητας στη Νεολιθική εποχή

  • Κωδικός: ΑΡ2941
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Στυλιανή Σουβατζή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Ο οίκος ή το νοικοκυριό, η κοινότητα και γενικότερα η καθημερινή ζωή αποτελούν επίκεντρο της κοινωνικής έρευνας και αντικείμενα καινοτόμων θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων τόσο στην αρχαιολογία όσο και στις υπόλοιπες ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Το μάθημα εξετάζει την αναλυτική και κοινωνική σημασία του οίκου ή νοικοκυριού και της σχέσης του με την κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, με βάση αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της Νεολιθικής Εποχής στην Ελλάδα και την Τουρκία. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν και παραδείγματα από την παγκόσμια προϊστορία και από εθνογραφικές μελέτες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον ορισμό του νοικοκυριού και της κοινότητας, στις μεθόδους προσδιορισμού τους στα αρχαιολογικά κατάλοιπα και στους τρόπους ερμηνείας τους. Θέματα προς διερεύνηση περιλαμβάνουν τα εξής: αρχιτεκτονική, κοινωνικός χώρος και συμβολισμός, οικιστική διάταξη, οργάνωση και χρήση του οικιακού και του δημόσιου χώρου, καθημερινές πρακτικές, τελετουργίες, κοινωνικοποίηση, παραγωγή και κοινωνική αναπαραγωγή, ταυτότητα, κοινωνική μνήμη.

Συγγράμματα

  • Παπαδόπουλος, Σ. (2016): Η νεολιθική και πρώιμη ποχή του χαλκού, Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής
  • Παππά Μ. (2020): ∆.Ε.Θ. - Θέρµη - Μακρύγιαλος, Θεσσαλονίκη: Ζήτη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας