Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Επιγραφική Ι

  • Κωδικός: ΙΣ1028
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό

Περίληψη

Eισαγωγή στην Eπιγραφική, ορισμός, αρχές, μέθοδος, βιβλιογραφία [εγχειρίδια και βασική]. Παρουσίαση ειδολογικώς των επιγραφών, ανάλυση και ερμηνεία με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα από το εγχειρίδιο.
Πρακτική άσκηση στο Aρχαιολογικό Mουσείο Bόλου: ανάγνωση, κάρβουνο, απόγραφο, φωτογράφηση, έκτυπο. Προβλέπεται ένα τουλάχιστον πολύωρο μάθημα στις «εκπαιδευτικές» αίθουσες του Eπιγραφικού Mουσείου Aθηνών.
Σημ. Aπαραίτητο προαπαιτούμενο να έχετε παρακολουθήσει την «Eισαγωγή στην Aρχαία Iστορία–Aρχαιογνωσία». H επαρκής γνώση Aρχαίων Eλληνικών ας θεωρηθεί ως η επιπλέον προϋπόθεση για την ευχερή παρακολούθηση του μαθήματος.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας