Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ2851
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Κωνσταντία Μουστάνη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις πηγές, τη μεθοδολογία και τις αναλύσεις της ιστορικής δημογραφίας, με παραδείγματα κυρίως από τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ελλάδα τον 19ο-20ο αι. Θεματικοί άξονες του σεμιναρίου θα είναι η σύσταση της οικογένειας ως μονάδα ανάλυσης στην ιστορική δημογραφία, η ιστορία των γυναικών μέσα από τη μελέτη της γεννητικότητας και γονιμότητας, η μελέτη των παιδιών προβάλλοντας το ζήτημα της παιδικής θνησιμότητας και το "τέλος" μιας οικογένειας: διαζύγια, θάνατοι και η ανάδειξη ενός νέου μοντέλου οικογενειακής συμβίωσης. Παράλληλα θα εξεταστούν παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, όπως οι προγαμιαίες συλλήψεις, η νοθογένεια και η έκθεση, καθώς και ζητήματα μετανάστευσης του ελληνικού πληθυσμού τον 19ο-20ο αιώνα.

Συγγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας