Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

  • Κωδικός: ΙΣ5011
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Φιόνα Αντωνελάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τη νεοελληνική λογοτεχνία από την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού έως και τον 20ό αιώνα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιδεολογικές συνθήκες που την διαμόρφωσαν και επηρέασαν. Παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα ιδεολογικά και αισθητικά ρεύματα κάθε περιόδου, οι κυριότεροι συγγραφείς και τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα τους πάντα σε συνάρτηση με τις επιρροές από τις εκάστοτε διεθνείς τάσεις. Παράλληλα, η λογοτεχνία μελετάται ως κοινωνικό φαινόμενο, καθώς δίνεται έμφαση στην κυκλοφορία, το αναγνωστικό κοινό και την υποδοχή των εκδιδόμενων έργων από τον κριτικό λόγο της εποχής. Τέλος, θα σχολιαστούν οι αναπαραστάσεις του παρελθόντος στη λογοτεχνία και οι τρόποι με τους οποίους το ιστορικό παρελθόν επινοείται στο λογοτεχνικό πεδίο.

Συγγράμματα

  • Πολίτης Λ. (2014): Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ (21)
  • Πολίτης, Λ. (2014): Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας