Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αγγλικά I

  • Κωδικός: ΞΓ0101
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ξένη Γλώσσα
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Κωνσταντίνα Κοντοπούλου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό, 2004-2005 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας επικεντρώνεται τόσο σε Αγγλικά γενικής χρήσης όσο και σε Αγγλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς σκοπούς (ESP/EAP) στο 1ο εξάμηνο, όπως και σε όλα τα εξάμηνα. Η διδασκαλία περιλαμβάνει κείμενα από βιβλία ή το διαδίκτυο, προβολή βίντεο και δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην εκμάθηση, εξέλιξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των φοιτητριών/φοιτητών στην Αγγλική γλώσσα σε σχέση με γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μαθήματος της χειμερινής περιόδου, οι φοιτητές αναμένεται:

  • Να έχουν μάθει κάποια ορολογία μέσα από την επεξεργασία του υλικού και, στο σύνολο, να έχουν μεγαλύτερη άνεση στην ανάγνωση, εξοικείωση με τη γραφή, την ομιλία και την ακουστική της γλώσσας σε ακαδημαϊκό/επαγγελματικό επίπεδο
  • Να έρθουν σε επαφή με ξένη βιβλιογραφία και να μάθουν μεθόδους καταγραφής της
  • Να έχουν αναπτύξει και εκφράσει την δική τους σκέψη σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο

Για την εκμάθηση και εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την κατανόηση της ύλης, χρειάζεται οι φοιτητές να έχουν ήδη στοιχειώδεις γνώσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου: intermediate–upper intermediate level (λίγο πριν ή μετά το First Certificate in English) – ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει ή όχι κάποιο πιστοποιητικό στην Αγγλική γλώσσα.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται: (α) Με γραπτές εξετάσεις στα Αγγλικά 1– ή, για ειδικούς λόγους, προφορικά, οπότε χρειάζεται να ενημερώνεται η διδάσκουσα εγκαίρως. (β) Εναλλακτικά, με γραπτή εργασία και προφορική παρουσίασή της στην τάξη, μόνον κατόπιν συνεννόησης με την διδάσκουσα. Σε κάθε περίπτωση (α+β), η ενεργή συμμετοχή στην τάξη αξιολογείται.

Διδακτική Μεθοδολογία:

Η μέθοδος διδασκαλίας επικεντρώνεται στην διαπροσωπική και συλλογική αλληλεπίδραση στην τάξη. Κάποιες δραστηριότητες: ασκήσεις κατανόησης, λεξιλογικές ασκήσεις, γραφή, ανάγνωση, χρήση you.tube, μέσων τεχνολογίας [dvds, cds], ανάλυση και ερμηνεία κειμένων ή/και βίντεο, άρθρα (επιστημονικά/ από τον Αγγλικό τύπο/ από το διαδίκτυο), κ.ά.

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη:

Σημειώσεις από την διδάσκουσα ή/και φωτοτυπίες από κείμενα άλλων συγγραφέων. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται στο τέλος του εξαμήνου κατόπιν συνεννόησης.

Συγγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας