Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αγγλικά III

 • Κωδικός: ΞΓ0103
 • Κατεύθυνση: -
 • Κατηγορία: Ξένη Γλώσσα
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό, 2004-2005 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας επικεντρώνεται σε Αγγλικά γενικής χρήσης και σε Αγγλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς σκοπούς (ESP/EAP). Γίνεται μελέτη σε κείμενα, προβολή βίντεο και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην εκμάθηση, εξέλιξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των φοιτητριών/φοιτητών στην Αγγλική γλώσσα.

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μαθήματος της χειμερινής περιόδου, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να έχουν μάθει κάποια νέα ορολογία μέσα από την επεξεργασία του υλικού και, στο σύνολο, να έχουν μεγαλύτερη άνεση στην ανάγνωση, εξοικείωση με τη γραφή, την ομιλία και την ακουστική της γλώσσας σε ακαδημαϊκό/επαγγελματικό επίπεδο
 • Να έρθουν σε επαφή με ξένη βιβλιογραφία και να μάθουν μεθόδους καταγραφής της
 • Να έχουν αναπτύξει και εκφράσει την δική τους σκέψη σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο
 • Για την εκμάθηση και εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την κατανόηση της ύλης, χρειάζεται οι φοιτητές να έχουν ένα καλό επίπεδο γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας – ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει ή όχι κάποιο πιστοποιητικό στην Αγγλική γλώσσα.

  Αξιολόγηση

  Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται: (α) Με γραπτές εξετάσεις στα Αγγλικά 1 και στα Αγγλικά 2 – ή, για ειδικούς λόγους, προφορικά, οπότε, χρειάζεται να ενημερώνεται η διδάσκουσα εκ των προτέρων. (β) Εναλλακτικά, με γραπτή εργασία και προφορική παρουσίασή της στην τάξη, κατόπιν συνεννόησης με την διδάσκουσα. Σε κάθε περίπτωση (α+β), η ενεργή συμμετοχή στην τάξη αξιολογείται.

  Διδακτική Μεθοδολογία

  Η μέθοδος διδασκαλίας επικεντρώνεται στην διαπροσωπική και συλλογική αλληλεπίδραση στην τάξη. Ανάλυση και ερμηνεία κειμένων ή/και βίντεο, άρθρα (επιστημονικά/ από τον Αγγλικό τύπο/ από το διαδίκτυο), κ.ά.

  Διδακτέα – εξεταστέα ύλη

  Φωτοτυπίες από άρθρα ή/και μέρος υλικού από βιβλιογραφία, σχετική με τον κλάδο της Αρχαιολογίας.

Συγγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας