Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Γερμανικά III

 • Κωδικός: ΞΓ0303
 • Κατεύθυνση: -
 • Κατηγορία: Ξένη Γλώσσα
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ευαγγελία Παπαδημητρίου
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό, 2004-2005 χειμερινό

Περίληψη

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες να είναι σε θέση:

 • να κατανοούν το νόημα ενός σύντομου ξενόγλωσσου κειμένου και να ταξινομούν τις πληροφορίες του
 • να έχουν βασική επίγνωση της γραμματικής και της συντακτικής δομής
 • να συνθέτουν σύντομα βιογραφικά και αυτοβιογραφικά σημειώματα
 • να ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις με συνομιλητές σχετικά με θέματα καθημερινής ρουτίνας και επικαιρότητας
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος:

 • θα καλλιεργήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της εκμάθησης της ξένης γλώσσας
 • θα συσχετίσουν προηγούμενες γνώσεις και επιμέρους γλωσσικούς στόχους στην ξένη γλώσσα με δεξιότητες και αντιλήψεις
 • θα εξοικειωθούν με πολυτροπικά κείμενα
 • θα μπορούν να επεξεργάζονται πληροφορίες με βάση το μαθησιακό ους προφίλ
 • θα κατανοούν και θα παράγουν λόγο με αφορμή ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις

Συγγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας