Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία

  • Κωδικός: ΚΑ1161
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αλεξάνδρα Σιώτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια ιστορική και κριτική διερεύνηση των πιο σημαντικών αναλυτικών και θεωρητικών προσεγγίσεων στην ανθρωπολογία του 20ου αιώνα. Η εξέταση των τρόπων με τους οποίους συνομιλεί η ανθρωπολογία με τους προβληματισμούς των τελευταίων δεκαετιών για τον άνθρωπο, το σώμα, τα φαινόμενα, την ιδεολογία και το κοινωνικό, είναι κρίσιμη στη διερεύνηση αυτή. Από τα μέσα του 20ου αιώνα, η φιλοσοφία, η ψυχανάλυση, οι σπουδές του φύλου και των μέσων στράφηκαν στη μελέτη του πολιτισμού απαιτώντας συγχρόνως την εξέλιξη των ανθρωπολογικής σκέψης. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα σύγχρονα ρεύματα ανθρωπολογίας και των νέων αυτών ερμηνευτικών τάσεων, μας δείχνει τόσο τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές του προηγούμενου αιώνα όσο και τις απόπειρες κατανόησής τους. Βασική μέριμνα του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τα βασικά θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες μέσω των οποίων η ανθρωπολογική σκέψη «συνομιλεί» με τα πολιτισμικά φαινόμενα που την αφορούν όπως: δομή και δράση, σχέσεις εξουσίας, πολιτισμική κατασκευή, ταυτότητα και διαφορά, σωματικότητα και ενσωμάτωση, αισθήσεις και συναισθήματα, ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί, κοινωνική αλλαγή, ηγεμονία και αντίσταση.

Συγγράμματα

  • Marcus E.G., Fischer M.J.M (2016): Η ανθρωπολογία ως κριτική του πολιτισμού: Μια πειραματική στιγμή στις επιστήμες του ανθρώπου., Αθήνα: Ηριδανός
  • Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2011): Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Αθήνα: Πατάκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας