Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτική ανθρωπολογία

  • Κωδικός: ΚΑ1361
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2008-2009 εαρινό

Περίληψη

Η πολιτική ανθρωπολογία προσφέρει μια κατανόηση του πολιτικού πέρα από τους κύριους πολιτικούς θεσμούς των Δυτικών κοινωνιών. Μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών συστημάτων διακυβέρνησης και κοινωνικής οργάνωσης, «Δυτικών» και «μη-Δυτικών», στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των ποικίλων μορφών των σχέσεων εξουσίας σε διαφορετικές κοινωνίες. Το μάθημα μελετάει κλασικά και νεότερα εθνογραφικά και θεωρητικά κείμενα που επικεντρώνονται στην έννοια του πολιτικού.

Στόχος του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες της πολιτικής ανθρωπολογίας, και β) η κατανόηση των διαφορετικών μορφών του πολιτικού σε «παραδοσιακές» και «σύγχρονες» κοινωνίες μέσα από ποικίλα εθνογραφικά κείμενα.

Συγγράμματα

  • Lewellen T.C. (2009): Πολιτική ανθρωπολογία, Αθήνα: Κριτική
  • Βalandier G. (1990): Πολιτική ανθρωπολογία, Αθήνα: Παπαζήση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας