Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οπτική ανθρωπολογία

  • Κωδικός: ΚΑ1401
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών με την εθνογραφική χρήση της κάμερας εν κινήσει και ειδικότερα με τη μέθοδο του videowalk (βιντεο-περίπατου). Μέσα από ασκήσεις κινηματογράφησης οι συμμετέχοντες μαθαίνουν το videowalk ως μία ενσώματη, επιτελεστική και διαισθητηριακή μέθοδο εθνογραφικής καταγραφής και συγγραφής. Το σεμινάριο θα πλαισιωθεί από θεωρητικές συζητήσεις πάνω στη σχέση σώματος, κίνησης, αισθήσεων και ποιητικής της γνώσης και στοχεύει να ενθαρρύνει τον πειραματισμό με τη χρήση οπτικο-ακουστικών καταγραφών ως εργαλεία εθνογραφικού αναστοχασμού, αυτοσχεδιασμού, εν-τοπισμένης πολιτισμικής γνώσης και προβληματισμού πάνω στην εθνογραφική πρακτική και διαδικασία.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας