Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ηχοτοπία και Πολιτισμός

  • Κωδικός: ΚΑ1891
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα επιχειρεί να προσεγγίσει ανθρωπολογικά την έννοια του ηχοτοπίου στα πλαίσια των θεωρητικών προσανατολισμών που διαμορφώνονται στα πεδία της ανθρωπολογίας του ήχου και της εθνογραφίας των αισθήσεων.

Συγγράμματα

  • Πανόπουλος Π., Ρίκου Ε. (επιμ.) (2016): Φωνές, Αθήνα: Νήσος
  • Ingold T. (2016): Η αντίληψη του περιβάλλοντος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας