Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σπουδές του ήχου και πολιτισμική κριτική

  • Κωδικός: ΚΑ1891
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με το αναπτυσσόμενο πεδίο των σπουδών του ήχου (sound studies) και τις ποικίλες συναρτήσεις του με την κριτική και πολιτισμική θεωρία. Ενδιαφέρεται να εγείρει ερωτήματα που αφορούν ζητήματα μεσοποίησης και υποκειμενοποίησης, ηχητικών συσσωματώσεων, εννοιολόγησης και επιτέλεσης του θορύβου και της σιωπής, ανάδυσης της πολυφωνίας και ποιητικής της πολιτειότητας στον δημόσιο χώρο, παραγωγής της ακουσματικής εμπειρίας και της μνημονικής διαδικασίας.

Συγγράμματα

  • Chion M. (2010): Ο ήχος στον κινηματογράφο, Αθήνα: Πατάκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας