Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία

  • Κωδικός: ΚΑ1941
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

To μάθημα αποτελεί ιστορική επισκόπηση των ορισμένων κεντρικών θεωρητικών εξελίξεων στην πολιτισμική και κοινωνική θεωρία που άπτονται άμεσα με την κοινωνική ανθρωπολογία. Το μάθημα παρακολουθεί την προσπάθεια των στοχαστών να πλάσουν εννοιολογικά εργαλεία για να αναλύσουν, μεταξύ άλλων, την κοινωνία και τη δομή της, την κοινωνική ανισότητα, την εξουσία, τον πολιτισμό και την πολιτισμική διαφορά, τον καπιταλισμό και την κοινωνική δράση και αλλαγή. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση των φιλοσοφικών καταβολών της ανθρωπολογίας, θα εξετάσουμε την ανάπτυξη της ανθρωπολογικής σκέψης, σε σχέση με ευρύτερες τάσεις στην κοινωνική και πολιτισμική θεωρία, αναλύοντας τα κύρια ρεύματα, όπως εξελικτισμός, ιστορικισμός, δομολειτουργισμός, δομισμός, μετα-δομισμός, κτλ.

Συγγράμματα

  • Smith, Philip (2006): Πολιτισμική θεωρία: Mια εισαγωγή, Αθήνα: Κριτική
  • Erickson P.A., Murphy L.D. (2002): Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, Αθήνα: Κριτική
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας