Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εθνογραφία: διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο

 • Κωδικός: ΚΑ1951
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Λέανδρος Κυριακόπουλος
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2019-2020 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό
 • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 15:00-18:00, αιθ. Πολυμέσων

Περίληψη

Το μάθημα αυτό φέρνει φοιτητές/ριες σε επαφή με τρέχοντα ζητήματα στην εθνογραφική έρευνα, ενώ προσφέρει ευκαιρία για εξάσκηση με βασικές τεχνικές έρευνας. Το μάθημα δεν αποτελεί ιστορική επισκόπηση της μεθοδολογίας της εθνογραφίας. Αντίθετα, ξεκινάει από σημερινούς προβληματισμούς των εν ενεργεία εθνογράφων. Η κεντρική ερώτησή μας θα είναι: ποιο είναι—και ποιο θα μπορούσε να είναι—το «πεδίο» της εθνογραφικής μελέτης στη σύγχρονη συνθήκη. Στην εξερεύνηση του θέματος θα διευρύνουμε τη συζήτηση πέρα από τα κανονικά όρια ώστε να μιλήσουμε για θέματα όπως η μη-ακαδημαϊκη χρήση της ενθογραφίας (π.χ., στο μάρκετιγκ και το στρατό), η χρήση της εθνογραφίας σε άλλες επιστήμες (π.χ., εκπαίδευση), η σχέση της εθνογραφίας με τον πολιτικό ακτιβισμό και, τέλος, οι δυνατότητες ύπαρξης μιας ποιοτικής μεθοδολογίας στο σύγχρονο τεχνοκρατικό πανεπιστήμιο.

Το σπονδυλωτό αυτό μάθημα διδάσκεται από τα μέλη του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα» και οι περισσότερες από τις παραδόσεις του θα βιντεοσκοπηθούν. Ενώ το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές/ριες κοινωνικής ανθρωπολογίας, φοιτητές/ριες άλλων κατευθύνσεων που έχουν ένα αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για στο αντικείμενο και έχουν ήδη παρακολουθήσει ένα αριθμό ανθρωπολογικών μαθημάτων μπορούν να γίνουν δεκτοί στο μάθημα κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.

Συγγράμματα

 • Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2011): Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Αθήνα: Πατάκης
 • Γκέφου-Μαδιανού Δ. (2011): Όψεις ανθρωπολογικής έρευνας, Αθήνα: Πατάκης
 • Παπαηλία, Π., Πετρίδης, Π. (2015): Ψηφιακή εθνογραφία, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας