Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία και Περιβάλλον

  • Κωδικός: ΚΑ2311
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μιμήνα Πατεράκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αναδεικνύει ότι ο τρόπος που γίνεται αντιληπτό το «περιβάλλον» διαμορφώνεται μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικο-κοινωνικά συμφραζόμενα και αποτελεί προϊόν σχέσεων εξουσίας. Βασικές θεματικές του είναι: το δίπολο φύση/πολιτισμός, οι θεωρήσεις για τη σχέση του ανθρώπινου με το μη-ανθρώπινο, ο ανθρωποκεντρισμός και η εγκατεστημένη αντίστιξη «ανθρώπου» και «περιβάλλοντος» ως αυτόνομων καταστάσεων ύπαρξης, η προβολή κρίσιμων ιστορικών διαδικασιών όπως η αποικιοκρατία και η ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας, η αναγκαιότητα της  διεπιστημονικότητας έναντι της αποκλειστικής ανάθεσης του θέματος στη βιολογία ή τις επιστήμες της φύσης. Στο μάθημα μελετώνται κλασικά ανθρωπολογικά κείμενα (πολιτισμική οικολογία), και σύγχρονες εθνογραφίες για την κλιματική αλλαγή, τις περιβαλλοντικές κρίσεις, τη σχέση ανθρώπου και ζώου, την εξαφάνιση ή απειλή των ειδών, την βιο-ποικιλότητα, την περιβαλλοντική συνείδηση, τον ακτιβισμό, τον οικο-τουρισμό, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και αναδυόμενα ζητήματα ηθικής και δικαίου.

Συγγράμματα

  • Ingold T. (2016): Η αντίληψη του περιβάλλοντος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας