Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου

  • Κωδικός: ΣΜ1025
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση της κοινωνίας στο Βυζάντιο (330-1453). Το μάθημα καλύπτει την κοινωνική συγκρότηση του κράτους, την κοινωνία της πρωτεύουσας, των μεγάλων πόλεων και των επαρχιών. Μεταξύ άλλων μελετώνται: τα πληθυσμιακά δεδομένα, η κοινωνική διαστρωμάτωση και κινητικότητα, η οικονομία (αγροτικός τομέας, διεξαγωγή εμπορίου, τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων, η χρήση του νομίσματος κ.ά.), και οι καθημερινές συνήθειες (γεύση και τροφή, δημόσιες συναθροίσεις, πανηγύρεις, αυτοκρατορικές τελετές, χώροι οργάνωσης του δημόσιου βίου, κοινωνικοί κανόνες και περιθωριακότητα). Επίσης, εξετάζονται οι αντιλήψεις, η «εικόνα του άλλου», το θρησκευτικό συναίσθημα του πληθυσμού και οι εκδηλώσεις του, οι ενοποιητικές και χωριστικές τάσεις, καθώς και η κοινωνική στάση και αντίδραση έναντι της αυτοκρατορικής εξουσίας ή ξένων λαών.

Συγγράμματα

  • Lilie, R.J. (2011): Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία, Ηρόδοτος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας