Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανόνες δήλωσης μαθημάτων για εισακτέους πριν το 2012

Α) Δηλώνονται μόνο μαθήματα που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο.
Β) Όπου παρακάτω απαντάται η ένδειξη ν, νοούνται 6 μαθήματα.

Α’ Έτος (1ο και 2ο εξάμηνο σπουδών)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+1 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:
Τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο. Πρέπει να δηλωθούν όλα.
Όσα κατόπιν των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ δηλώνονται μέχρι και τη συμπλήρωση των ν μαθημάτων. Επιλέγονται μόνο από τον κατάλογο των ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.
Στην περίπτωση που οι πρωτοετείς επιθυμούν να δηλώσουν +1 μάθημα, αυτό μπορεί να είναι μόνο ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, με θεματική κλασικής ή νεοελληνικής φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ), ή παιδαγωγικών, ή κοινωνιολογίας.

Β’ Έτος (3ο και 4ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:
Όσα δηλώνονται μόνο από τον κατάλογο των ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.
Ένα (εντός των ν) ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, μόνο με θεματική κλασικής ή νεοελληνικής φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ), ή παιδαγωγικών, ή κοινωνιολογίας.
Τα +3 αφορούν:
Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
Στη συνέχεια τα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Γ’ Έτος (5ο και 6ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών (Ιστορίας ή Αρχαιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) στην αρχή του 5ου εξαμήνου.

Νοούνται ως ν:
Όσα δηλώνονται από όλα τα μαθήματα του εξαμήνου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.
Τα +3 αφορούν:
Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
Στη συνέχεια τα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Δ’ Έτος (7ο και 8ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:
Όσα δηλώνονται από όλα τα μαθήματα του εξαμήνου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.
Τα +3 αφορούν:
Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
Στη συνέχεια όσα μαθήματα απομένουν από όλα τα διαθέσιμα μαθήματα του εξαμήνου.

Επί πτυχίω

Δηλώνονται κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Δηλώνονται μαθήματα από όλα τα διαθέσιμα του εξαμήνου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας