Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διάρκεια φοίτησης

Εφιστούμε την προσοχή στους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τον απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση πτυχίου, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (άρθρο 80) ισχύουν τα εξής:

  • Οι φοιτητές που εισήχθησαν τα ακαδημαϊκά έτη 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (31-8-2014), για να μη χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9α).
  • Οι φοιτητές που εισήχθησαν τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (31-8-2015), για να μη χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9β).
  • Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 και 2010-2011 χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με οκτώ (8) έτη (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9γ).
  • Για τους φοιτητές, οι οποίοι εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4009/2011 (άρθρο 33, παρ.11 α), δηλαδή χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με έξι (6) έτη.

Για την περίπτωση φοιτητών μερικής φοίτησης ο ανώτατος χρόνος σπουδών για τη λήψη πτυχίου είναι ίσος με οκτώ (8) έτη.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από οκτώ (8).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας