Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών

Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που αποφάσισε η 3η/29-9-2021 Συνέλευση, οι οποίες ισχύουν από το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

Στο ενιαίο πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα ΙΑΚΑ, ύστερα από φοίτηση οκτώ (8) τουλάχιστον εξαμήνων σπουδών, αναγράφεται μια από τις τρεις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Ιστορίας, β) Αρχαιολογίας και γ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να λάβουν το πτυχίο τους, οι φοιτητές καταρτίζουν το πρόγραμμά τους ελεύθερα και με ευθύνη τους, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τους όρους του κανονισμού του Τμήματος, με τη βοήθεια των συμβούλων σπουδών. Δηλώνουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στην αρχή του 5ου εξαμήνου των σπουδών τους.

Κατηγορίες μαθημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων:

 • τρία υποχρεωτικά μαθήματα, ένα από κάθε κατεύθυνση,
 • καταστατικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης, που προσφέρονται είτε κάθε χρόνο, είτε κάθε δεύτερο χρόνο,
 • μαθήματα εμβάθυνσης κάθε κατεύθυνσης, που μπορούν να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο
 • φροντιστηριακά μαθήματα, που προσφέρονται κάθε χρόνο,
 • μια ποικιλία μαθημάτων που μπορούν να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο (σε αυτά περιλαμβάνονται φιλολογικά μαθήματα και μαθήματα από άλλα Τμήματα του Π.Θ.),
 • ξένες γλώσσες, και
 • ένα εργαστηριακό μάθημα εξοικείωσης με υπολογιστικές τεχνολογίες.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων, μαζί με αναλυτικές περιλήψεις για κάθε μάθημα και βιβλιογραφία, δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πέντε (5) πιστωτικές μονάδες.

Δηλώσεις μαθημάτων

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν κάθε εξάμηνο τα μαθήματα τα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία μπορούν να εξεταστούν. Βλέπε και τους κανόνες δηλώσεων μαθημάτων.

Υποχρεώσεις πρωτοετών

Κατά την εγγραφή τους, οι φοιτητές δηλώνουν ποια από τις προσφερόμενες ξένες γλώσσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι πρωτοετείς φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επίσης το εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών». Σε περίπτωση αποτυχίας στο εργαστηριακό μάθημα στο 1ο έτος, οι φοιτητές υποχρεούνται να το δηλώνουν σε κάθε επόμενο έτος μέχρι να το ολοκληρώσουν επιτυχώς. Η ξένη γλώσσα και το εργαστηριακό μάθημα προσμετρώνται στον αριθμό μαθημάτων της δήλωσης κάθε εξαμήνου και οι βαθμοί τους δεν υπολογίζονται στο πτυχίο.

Επιλογές μαθημάτων

Οι πρωτοετείς φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα στο 1ο έτος, οι φοιτητές υποχρεούνται να το δηλώνουν σε κάθε επόμενο έτος, μέχρι να το ολοκληρώσουν επιτυχώς.

Επιπλέον, οι πρωτοετείς φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το φροντιστηριακό μάθημα «Αναζήτηση πηγών (Βιβλιοθήκη, αρχείο, διαδίκτυο)».

Οι πρωτοετείς φοιτητές επιλέγουν τα υπόλοιπα μαθήματα αποκλειστικά από τον κατάλογο των προσφερόμενων κάθε φορά Καταστατικών μαθημάτων.

Οι δευτεροετείς φοιτητές επιλέγουν τα υπόλοιπα μαθήματα αποκλειστικά από τον κατάλογο των προσφερόμενων κάθε φορά Καταστατικών μαθημάτων του Τμήματος, ή Ελεύθερης Επιλογής του Τμήματος, ιδίως με θεματική φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ).

Από το τρίτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα από το σύνολο του προσφερόμενου προγράμματος (περιλαμβανομένων των Καταστατικών μαθημάτων του Τμήματος, αλλά και μαθημάτων που ανακοινώνονται ως προσφερόμενα από άλλα Τμήματα του Π.Θ.), όπως προβλέπεται για να λάβουν το πτυχίο τους.

Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (π.μ.), ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση 48 μαθημάτων. Συγκεκριμένα:

Α) Απαιτείται η συμπλήρωση 25 π.μ., ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων εξαμηνιαίων μαθημάτων μιας ξένης γλώσσας και ενός μαθήματος εισαγωγής στους Η/Υ. Η βαθμολογία αυτών των πέντε μαθημάτων δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Β) Απαιτείται η συμπλήρωση 215 π.μ., ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση:

 • 3 Υποχρεωτικών μαθημάτων
 • 20 Καταστατικών μαθημάτων, από τα οποία τα 12 εντάσσονται στην κατεύθυνση επιλογής
 • 12 μαθημάτων Εμβάθυνσης, από τα οποία τα 9 εντάσσονται στην κατεύθυνση επιλογής
 • 2 Φροντιστηριακών μαθημάτων που εντάσσονται στην κατεύθυνση επιλογής
 • 6 μαθημάτων ελεύθερης επιλογής
Κατηγορίες μαθημάτων Συνολικός αριθμός Υποσύνολο στην Κατεύθυνση Υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου Σύνολο πιστωτικών μονάδων
Υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) 3 - ναι 15
Καταστατικά μαθήματα (Κ) 20 12 ναι 100
Μαθήματα εμβάθυνσης (ΜΕ) 12 9 ναι 60
Φροντιστηριακά μαθήματα (Φ) 2 2 ναι 10
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 6 - ναι (*) 30
Ξένη Γλώσσα 4 - όχι 20
Η/Υ 1 - όχι 5
ΣΥΝΟΛΟ 48 23 43 240

(*) Εκτός από το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, που βαθμολογείται με χαρακτηρισμό (επιτυχώς/ανεπιτυχώς).

Για τη λήψη πτυχίου προβλέπεται προαιρετικά:

 • Πτυχιακή Εργασία. Από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (40 έως 50 σελίδων) υπό την εποπτεία διδάσκοντος της κατεύθυνσής τους. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα (15 π.μ.), τα οποία αφαιρούνται από όποια κατηγορία μαθημάτων επιθυμούν οι φοιτητές, πλην των υποχρεωτικών και των φροντιστηριακών.
 • Πρακτική Άσκηση. (Βλέπε και τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης). Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης επιλογής των φοιτητών, μετά το 5ο εξάμηνο σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα που εντάσσεται στην κατηγορία των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), βαθμολογείται με χαρακτηρισμό (επιτυχώς ή ανεπιτυχώς), λαμβάνει πέντε (5) πιστωτικές μονάδες, όπως τα υπόλοιπα μαθήματα και μνημονεύεται στην αναλυτική βαθμολογία και στο παράρτημα διπλώματος.
 • Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές, εφόσον προσφέρονται και οργανώνονται στο πλαίσιο μαθημάτων.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα είναι δίωρα. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Βαθμός πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου προκύπτει από το μέσο όρο του αθροίσματος βαθμολογίας των
3 ΥΠ + 20 Κ + 12 ΜΕ + 2 Φ + 6 ΕΕ

Ο βαθμός του πτυχίου για τους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση θα υπολογίζεται με ένα λιγότερο μάθημα ΕΕ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας