Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Φύλο και Θρησκεία στη Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη

Τα τελευταία χρόνια έχει αμφισβητηθεί ότι το θέμα της ισότητας των φύλων και της θρησκείας διαμέσου των επιστημονικών τομέων και του χρόνου. Πολλές διαφορετικές θεωρητικές και εμπειρικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το φύλο και οι θρησκευτικοί κανόνες, οι ρόλοι και οι ταυτότητες είναι έντονα συσχετισμένα. Έχει καταδειχθεί ότι συχνά η θρησκεία επιβάλλει τη διαβάθμιση των δύο φύλων, την επιβολή ειδικών κοινωνικούς ρόλους και τρόπους συμπεριφοράς για τους άνδρες και τις γυναίκες. Ωστόσο, άλλες φορές, η κυρίαρχη τάξη των δύο φύλων έχει αμφισβητηθεί μέσω της θρησκείας από άτομα ή ομάδες. Το συνέδριο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση από διάφορους κλάδους της επιστήμης για τη σημασία του φύλου και της θρησκείας στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων, της κοινωνικής ένταξης και των ρόλων και πρακτικών αποκλεισμού στην πρώιμη σύγχρονη Ευρώπη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας