Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ιστορία, τραυματικό βίωμα, παιδική ηλικία

Στις 1 Ιουνίου 2002 διοργανώνεται διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα Ιστορία, τραυματικό βίωμα, παιδική ηλικία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας