Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ιωάννης Βαραλής

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Βόλο (31-01-1968). Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (1989) και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία από το αντίστοιχο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (2001). Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ως έκτακτος αρχαιολόγος, στο Άργος, την Παντάνασσα Φιλιππιάδας και τη Νάξο. Έχει συγγράψει μελέτες και δημοσιεύσει άρθρα με θέματα που αφορούν στην παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική, τη βυζαντινή εικονογραφία και γλυπτική και τη μεταβυζαντινή ζωγραφική.

Είναι μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, της ΜΚΟ "ΑΙΜΟΣ-Εταιρεία Μελέτης της Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων και της Προστασίας της" και Εταίρος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Κυριότερα δημοσιεύματα

Αντικείμενα αγάπης, εναύσματα διανόησης από τη Συλλογή Νικολάου Ι. Πανταζοπούλου, Βόλος: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης 2009.

Προπλάσματα στη Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική (Βυζάντιο, ΝΑ Ευρώπη, Ανατολία), ΑΙΜΟΣ. Κύκλος Σεμιναρίων ΙΙ: Θεωρητικά Ζητήματα Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής. Σεμινάριο 3ο, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009.

(μαζί με τον Γ.Α. Πίκουλα) Μνήμη Τασούλας Οικονόμου (1998 – 2008) Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα ΙΑΚΑ, Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Άργους, Δήμος Μυκηναίων, 2009.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφία
 • Βαραλής, Ι.Δ., Αντικείμενα αγάπης, εναύσματα διανόησης από τη Συλλογή Νικολάου Ι. Πανταζοπούλου, Βόλος: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, 2009, ISBN 978-960-7764-16-4, 72 σελ.
Επιμέλειες συνεδρίων
 • Βαραλής, Ι.Δ., επιμ., Προπλάσματα στη Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική (Βυζάντιο, ΝΑ Ευρώπη, Ανατολία), Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, 1η Ιουνίου 2007, Σεμινάριο 3ο, Πρακτικά, ΑΙΜΟΣ. Κύκλος Σεμιναρίων ΙΙ: Θεωρητικά Ζητήματα Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009, ISBN 978-960-86059-4-7, 110 σελ.
 • Βαραλής, Ι.Δ., Πίκουλας, Γ.Α., επιμ., Μνήμη Τασούλας Οικονόμου (1998-2008), Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα ΙΑΚΑ και Δήμοι Αργείων και Μυκηναίων, 2009, ISBN 978-960-89589-4-4, 224 σελ., 52 πίν.
Μελέτες σε Επιστημονικά Περιοδικά
 • «Εικόνα με ιδιότυπη παράσταση Ανάληψης», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 15 (1989-1990), Αφιέρωμα στη μνήμη του αρχιτέκτονα-αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού, σ. 161-178.
 • «Un sceau paléochrétien de pain eucharistique de l'Agora d'Argos», Bulletin de Correspondance Hellénique 118 (1994), σ. 331-342.
 • «Παρατηρήσεις για τη θέση του Ευαγγελισμού στη μνημειακή ζωγραφική κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 19 (1996-1997), σ. 201-220.
 • «Σχόλιο σε μικρογραφία του κώδικα αρ. 11 στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων», Report of the Department of Antiquities of Cyprus 1998, σ. 233-245.
 • «Deux églises à chœur triconque de l'Illyricum oriental. Observations sur leur type architectural», Bulletin de Correspondance Hellénique 123 (1999), σ. 195-225.
 • «Ελεφαντοστέινο κτένι με τις προσωποποιήσεις της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης», Μουσείο Μπενάκη 2 (2002), σ. 71-87.
 • «Σχόλιο στην επωνυμία και το εικονογραφικό θέμα του Χριστού Εκδικητή, με αφορμή μια εικόνα από την Παρηγορήτισσα της Άρτας», Ηπειρωτικά Χρονικά 36 (2002), σ. 151-186.
 • «Βυζαντινό θωράκιο στην Πορταριά του Πηλίου», Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 14 (2005), Αφιέρωμα στον Κίτσο Μακρή, σ. 251-262.
Άρθρα σε Συλλογικούς Τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων
 • «Δύο εικόνες του 18ου αιώνα στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», στο: Ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά και το έργον του, Καρπενήσιον, 11-14 Οκτωβρίου 1996, Πρακτικά, Αθήναι 2003, σ. 411-431.
 • «Παρατηρήσεις στην παλαιοχριστιανική ναοδομία της Κρήτης», στο: Creta romana e protobizantina. Atti del Congresso Internazionale (Iraklion, 23-30 settembre 2000), Padova 2004 [2005], σ. 813-838.
 • «Prothesis and Diakonikon: Searching the Original Concept of the Subsidiary Spaces of the Byzantine Sanctuary», στο: A. Lidov, επιμ., Hierotopy. The Creation of Sacred Spaces in Byzantium and Medieval Russia, Moscow 2006, σ. 282-298.
 • «Η πρόθεση και το διακονικό κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Τα δεδομένα των πηγών», στο: Ε. Χατζητρύφωνος, Φ. Καραγιάννη, επιμ., ΑΙΜΟΣ. Κύκλος σεμιναρίων: Μεσαιωνική αρχιτεκτονική και Λειτουργία, Σεμινάριο 1ο: Βυζαντινή Αρχιτεκτονική και Λατρευτική πράξη, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 36-44.
 • «Η ναοδομία της Θεσσαλίας κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο», στο: Α. Μαζαράκης Αινιάν, επιμ., Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 1 (2003), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Βόλος 27.2 – 2.3.2003, τόμ. Ι, Βόλος 2006, σ. 345-369.
 • «Τα χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Νικόπολης: παραλληλίες και διαφοροποιήσεις», στο: Κ. Ζάχος, επιμ., Νικόπολις Β’, Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς Συμποσίου για τη Νικόπολη (11-15 Σεπτεμβρίου 2002), Πρέβεζα 2007, σ. 595-607.
 • «Reverend Prototypes? Constantinian Churches and Their Later Imitations in the Balkans», στο: M. Rakočija, επιμ., Niš and Byzantium VI, Sixth Symposium, Niš, 3-5 June 2007, The Collection of Scientific Works, Niš 2008, σ. 99-112.
 • «Τα προσκτίσματα των παλαιοχριστιανικών εκκλησιών», στο: Φ. Καραγιάννη, επιμ., ΑΙΜΟΣ. Κύκλος σεμιναρίων: Μεσαιωνική αρχιτεκτονική και Λειτουργία, Σεμινάριο 2ο: Τα προσκτίσματα ων παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 70-83.
 • «Μεσοβυζαντινά γλυπτά από την Αργολίδα», στο: Ch. Pennas, C. Vanderheyde, επιμ., La sculpture byzantine, VIIe –XIIe siècles, Actes du colloque international organisé par la 2ème Éphorie des antiquités byzantines et l’École française d’Athènes (6-8 septembre 2000), Bulletin de Correspondance Hellénique Suppl. 49, Athènes-Paris 2008, σ. 359-373 (σε συνεργασία με τον Γ. Τσεκέ).
 • «Δύο ανάγλυφες εικόνες από τη Θεσσαλία στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών», στο: Α. Μαζαράκης Αινιάν, επιμ., Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2 (2006), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Βόλος 16.3 – 19.3.2006, τόμ. Ι: Θεσσαλία, Βόλος 2009, σ. 503-521.
 • «Εισαγωγή – επισκόπηση της έρευνας», στο: Ι.Δ. Βαραλής, επιμ., Προπλάσματα στη Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική (Βυζάντιο, ΝΑ Ευρώπη, Ανατολία), Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, 1η Ιουνίου 2007, Σεμινάριο 3ο, Πρακτικά, ΑΙΜΟΣ. Κύκλος Σεμιναρίων ΙΙ: Θεωρητικά Ζητήματα Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 11-21.
 • «Μακέτες ή κτίρια; Μικρογραφικές απεικονίσεις εκκλησιών κατά την α’ χιλιετία», στο: Ι.Δ. Βαραλής, επιμ., Προπλάσματα στη Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική (Βυζάντιο, ΝΑ Ευρώπη, Ανατολία), Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, 1η Ιουνίου 2007, Σεμινάριο 3ο, Πρακτικά, ΑΙΜΟΣ. Κύκλος Σεμιναρίων ΙΙ: Θεωρητικά Ζητήματα Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 22-32.
 • «Οι τοιχογραφίες του Ασκηταριού της Μονής Αβγού Αργολίδας», στο: Ι.Δ. Βαραλής, Γ.Α. Πίκουλας, επιμ., Μνήμη Τασούλας Οικονόμου (1998-2008), Βόλος 2009, σ. 139-156.
 • «Αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή στη βυζαντινή Αργολίδα», στο: Γ.Α. Πίκουλας, επιμ., Επιστημονικό συμπόσιο: Πολυστάφυλος Πελοπόννησος, Οίνον ιστορώ ΙΧ, Αθήνα 2009, σ. 133-151.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας