Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιοαστρονομία

 • Κωδικός: ΑΡ2531
 • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό

Περίληψη

Η αρχαιοαστρονομία ασχολείται με τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που αφορούν τον ουρανό κατά το παρελθόν και με τις χρήσεις που είχε η γνώση των ανθρώπων για τον ουρανό. Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει τα προβλήματα που εξετάζει η αρχαιοαστρονομία, την μεθοδολογία της και τη θέση της μέσα στην αρχαιολογία, αλλά και γενικότερα τις θεωρητικές και μεθοδολογικές εντάσεις που αναπτύσσονται σε μια διεπιστημονική έρευνα και τους τρόπους επίλυσής τους. Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις στο πεδίο.

Tο μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Τι είναι η αρχαιοαστρονομία.
 • Ιστορία της αρχαιοαστρονομίας.
 • Προβλήματα στη σχέση της αρχαιοαστρονομίας με την ιστορία και την αρχαιολογία.
 • Εισαγωγή στην αστρονομία.
 • Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στην αρχαιοαστρονομία: "Stellarium" και "Google Earth".
 • Ιερή γεωγραφία. Θρησκεία και ουρανός.
 • "Πράσινη" και "Καφέ" αρχαιοαστρονομία.
 • Η αρχαιοαστρονομία σε διαφορετικούς πολιτισμούς.
 • Δουλεύοντας στο πεδίο: μετρήσεις με πυξίδα, θεοδόλιχο και d-gps.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • Να καταλάβετε τα προβλήματα που εξετάζει η αρχαιοαστρονομία, την μεθοδολογία της. τη θέση της μέσα στην αρχαιολογία.
 • Να κατανοήσετε τις εφαρμογές της αρχαιοαστρονομίας, τον τρόπο της έρευνας, την εμφάνιση του ουρανού και τις βασικές αρχές της περιγραφικής αστρονομίας.
 • Να αντιληφθείτε τις θεωρητικές και μεθοδολογικές εντάσεις που αναπτύσσονται σε μια διεπιστημονική έρευνα και τους τρόπους επίλυσής τους.

Η βαθμολογία του μαθήματος υπολογίζεται από τους βαθμούς των παρακάτω εργασιών:

 • Εντοπισμός κατασκευών στο Google Earth από τις περιγραφές σε επιστημονικά άρθρα.
 • Αρχαιοαστρονομική ανάλυση μνημείου με Google Earth, Excel και Stellarium.
 • Παρουσίαση της αρχαιοαστρονομικής μελέτης ενός μνημείου.
 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του εξαμήνου.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας