Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός πρακτικής άσκησης

Κανονισμός πρακτικής άσκησης από το έτος 2017 (απόφαση 8ης/5-4-2017 Συνέλευσης)

Αντικείμενο

Μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών του ΙΑΚΑ επιδιώκεται (α) η εμπέδωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στα μαθήματα μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους ή τη διερεύνηση των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής τους, (β) η αμοιβαία ευαισθητοποίηση φορέων υποδοχής και ασκουμένων για τη συμβολή της τριπλής κατάρτισης των αποφοίτων του ΙΑΚΑ (Ιστορικής, Αρχαιολογικής, Ανθρωπολογικής) στη σύγχρονη, πολυπολιτισμική πια, ελληνική κοινωνία και την αναγνώριση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των φοιτητών και αποφοίτων του τμήματος που απορρέουν από την φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών του ΙΑΚΑ, το οποίο έχει σαν κοινό άξονα τη διεπιστημονικότητα και τις νέες τεχνολογίες.

Με το πρόγραμμα ΠΑ το Τμήμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση όλων των φοιτητών σε φορείς και οργανισμούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, γνώση των συνθηκών εργασίας και έρευνας και μεταφορά της αξιολογημένης συνολικής εμπειρίας που αποκτάται στην εξειδίκευση και προσαρμογή των παρεχομένων από το Τμήμα γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται και η επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων μέσω της άμεσης ενημέρωσής τους στο περιβάλλον εργασίας. Οι φοιτητές συνεπώς θα πραγματοποιούν την Π.Α. σε εργασιακούς χώρους που θα έχουν άμεση συνάφεια με τα ειδικά επαγγελματικά-ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Η Πρακτική Άσκηση είναι χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διάρκεια

Η Π.Α. διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ η ανώτερη διάρκειά της ορίζεται σε δύο μήνες. Διεξάγεται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις. Χρονικό όριο έναρξης είναι η λήξη της εξεταστικής του Ιουνίου και χρόνος λήξης η έναρξη της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Η Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολόκληρη σε ένα καλοκαίρι, είτε τμηματικά σε δύο καλοκαίρια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των φοιτητών, την προσφορά των συνεργαζόμενων φορέων και τους ειδικούς περιορισμούς των εκάστοτε χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Π.Α. και την Επιτροπή Π.Α., η Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός καλοκαιρινών μηνών, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσονται τα μαθήματα ή οι εξετάσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στην Π.Α. συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες που α) έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος των σπουδών τους, β) έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα, και γ) σε δέκα (10) τουλάχιστον Καταστατικά μαθήματα των τριών πρώτων ετών φοίτησης.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η επιλογή των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

  • Το έτος φοίτησης - προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που βρίσκονται μεταξύ 3ου και 4ου έτους.
  • Το μέσο όρο βαθμολογίας στο συνολικό αριθμό μαθημάτων κατεύθυνσης έως και το 5ο εξάμηνο σπουδών και σ' αυτά.
  • Δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές/τριες με αναπηρία και σε φοιτητές/τριες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο συντελεστής βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής αποτυπώνεται στον ακόλουθο αλγόριθμο:

  • ECTS περασμένων μαθημάτων έως το 5ο εξάμηνο / 150 (συνολικός αριθμός ECTS έως το 5ο εξάμηνο) Χ ΜΟ βαθμολογίας επιτυχιών έως το 5ο εξάμηνο Χ 2 για τους υποψήφιους στο 3ο έτος σπουδών Χ 3 για ΑΜΕΑ και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα θέσεων σε σχέση με τις προτιμήσεις των ασκουμένων.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των ενδεχόμενων ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που ορίζεται από τη Συνέλευση. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων

Οι αιτήσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης υποβάλλονται κάθε χρόνο μεταξύ 1-30 Απριλίου.  Ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Η επιτροπή αποφαίνεται για τις ενστάσεις εντός μιας εβδομάδας από τη λήξη της περιόδου υποβολής τους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας