Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Δάφνη Τραγάκη

 • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογία της Μουσικής και Εθνομουσικολογία, Μουσική Εθνογραφία, Eπιτέλεση, Πολιτικές της Μουσικής, Ηχοτοπία και Αστικός Χώρος, Μουσική και Ευρωπαϊκότητα, Αισθήσεις
 • Γραφείο: 6 9
 • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 17:00-18:00, Τρίτη 11:00-12:00
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Α.Π.Θ). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εθνομουσικολογία στο Goldsmiths University of London και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο πανεπιστήμιο (2003). Η διδακτορική διατριβή της έχει εκδοθεί σε επεξεργασμένη μορφή με τίτλο Rebetiko Worlds: Ethnomusicology and Ethnography in the City (Cambridge Scholars Publishing, 2007). Έχει επιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους Empire of Song. Europe and Nation in the Eurovision Song Contest (Scarecrow Press, 2013) και Μade in Greece. Studies in Greek Popular Music (υπό έκδοση, Routledge). Στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διδάσκει από το 2004.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
Επιμέλεια συλλογικών τόμων
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 • (Υπό δημοσίευση)."Introduction: Greek Popular Music Studies?". Στο, Made in Greece. Studies in Popular Music, επιμ. Δ. Τραγάκη. Global Popular Music Series, Routledge.
 • (Υπό δημοσίευση)."Past Forward: Creative Re-inventions of Urban Popular Song in the Music of Sokratis Malamas". Στο, Made in Greece. Studies in Popular Music, επιμ. D. Tragaki. Global Popular Music Series, Routledge.
 • (Υπό δημοσίευση). "Α Discussion With Yiannis Angelakas". Στο, Made in Greece. Studies in Popular Music, επιμ. D. Tragaki. Global Popular Music Series, Routledge.
 • "Rebetiko Cosmopolitanisms: Questions for an Ethnography of Musical Imagination". Στο, Beyond the East-West Divide. Rethinking Balkan Music's Poles of Attraction, επιμ. I. Medić και K. Tomašević. Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, σσ. 244-259.
 • "Introduction". Στο, Empire of Song. Europe and Nation in the Eurovision Song Contest, επιμ. D. Tragaki. Lanham, Toronto, Plymouth: Scarecrow Press, 2013, σσ. 1-33.
 • "Τhe Monsters' Dream. Fantasies of the Empire Within". Στο, Empire of Song. Europe and Nation in the Eurovision Song Contest, επιμ. D. Tragaki. Lanham, Toronto, Plymouth: Scarecrow Press, 2013, σσ. 241-260.
 • "H 'Καθ' Ημάς Ανατολή' στον Ψηφιακό Κόσμο: Δειγματοληψία και Υβριδικότητα". Στο, Λαογραφικές Αναγνώσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, επιμ. Ευ. Αυδίκος. Αθήνα: Πεδίο, 2012, σσ. 287-305.
 • "Επιστημολογικοί Προβληματισμοί για την Εθνογραφική Μελέτη της Μουσικής". Στο, Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, επιμ. Μ. Πουρκός και Μ. Δαφέρμος. Αθήνα: Τόπος, 2010, σσ. 469-491.
 • "'Humanizing the Masses.' Enlightened Intellectuals and the Music of the People". Στο, The Mediterranean in Music: Critical Perspectives, Common Concerns, Cultural Differences, επιμ. D. Cooper και K. Dawe. Lanham, Maryland, Toronto, Oxford: Scarecrow Press, 2005, σσ. 49-75.
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
 • (Υπό δημοσίευση). "Musical Counterpublics: the Dissensual Sounds of Yiannis Angelakas". Urbanities. Special Issue: "Urban Lives and Cultures of Protest in Neoliberal Times: Art, Αesthetics and Solidarity". Επιμ. Φ. Τσιμπιρίδου και Ελ. Δέλτσου.
 • "Rebetiko Past, Performativity and the Political: the Music of Yiannis Angelakas". Acta Musicologica LXXXVII/1 2015: 99-116.
 • "'Άλλοι Ήχοι': Μουσική, Ετεροτοπία και Οριενταλισμός στον Μετααποικιακό Κόσμο". Τετράδιο: Μουσική, Ήχος & Τόπος. Άρτα: Εκδόσεις Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 2006: 11-18.
 • Βaily, John. "Αmin-e Diwaneh. Ο Τρελός Μουσικός". Κριτική εισαγωγή και απόδοση στα ελληνικά του άρθρου Amin-e Diwaneh: The Musician as Madman» (αρχική δημοσίευση στο περιοδικό Popular Music, "The South Asia/West Crossover", Cambridge Univ. Press, επιμ., Paul Oliver και John Baily, Vol. 7 (2), 1988: 133-146). Μουσικολογία (16) 2002: 171-190.
Πρακτικά συνεδρίων
 • (Yπό δημοσίευση). "Urban Wayfaring: Meshworks of Sounds, Trails and Words". Στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Museums in Motion. Ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (DeMuCiV): "Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης".
 • Tragaki D. και G. Papakonstantinou. "Τrails/Narrative and the Trails of Narrative". Στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Γεφυρώνοντας τις Γενιές. Διεπιστημονικότητα και Αφηγήσεις Ζωής στον 21ο αι. Προφορική Ιστορία και Άλλες Βιο-ιστορίες, επιμ. Ρ. Β. Μπούσχοτεν κ.α. Ένωση Προφορικής Ιστορίας, Βόλος, 2013.: 111-122 (e-book: http://www.epi.uth.gr/uploads/2013_proceedings.pdf).
 • "Μeshwork City: Trails, Senses, Sounds, Words". Στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Hybrid City 2013 - Subtle Revolutions, επιμ. Δ. Χαρίτος κ.α. Athens: University Research Institute of Applied Communication (National and Kapodistrian Univ. of Athens), 2013: 409-414.
 • "Τα Tραγούδια των Eξαθλιωμένων: οι Mοντέρνοι Kαιροί και η Mουσική της Συλλογικής Θλίψης". Στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου στη μνήμη του Στ. Δαμιανάκου Αγροτική Κοινωνία. Λαϊκός Πολιτισμός, επιμ. Χ. Κασίμης κ.α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Γαλλική Σχολή Αθηνών, 2005. (έκδοση σε μορφή CDRom).
 • (υπό δημοσίευση). "Βυζαντινή Μουσική, Εθνομουσικολογία και Ανθρωπολογία της Μουσικής". Στα πρακτικά της ημερίδας Θέματα Ελληνικής Μουσικής, επιμ. Π. Σκούφης. (Α.Π.Θ.). Εκδόσεις: Μουσικό Σπουδαστήριο Καρδαμύλης.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας