Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Τροφή

  • Κωδικός: ΜΣ1512
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Διεπιστημονικό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 7.5
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό εξοικειώνει τους σπουδαστές με τη διεπιστημονικότητα της μελέτης του αντικειμένου τροφή-φαγητό. Η τροφή μελετάται ως οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο που μπορεί να μας οδηγήσει σε πολλαπλές αναγνώσεις μιας κοινωνίας: σχέσεις εξουσίας, μορφές κοινωνικότητας, κατανάλωση / εμπορευματοποίηση, εθνική / εθνοτική /θρησκευτική ταυτότητα, ταυτότητες φύλου, κ.ά. Επιπλέον αναδεικνύει το πώς μπορεί να διαπλέκονται οι θεματικές αυτές σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας και στη μακρά διάρκεια. Το μάθημα συνθέτουν αυτόνομες διδακτικές ενότητες στις οποίες διδάσκουν είτε μέλη του Τμήματος είτε προσκεκλημένοι (κοινωνικοί επιστήμονες, ή επαγγελματίες / ειδικοί που σχετίζονται με κουλτούρες τροφής). Μέσα από το κάθε γνωστικό πεδίο (Ανθρωπολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, Τουρισμός, κ.ά.) προβάλλουν οι δυνατότητες του αντικειμένου της τροφής για πιο ολιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνική επιστήμη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας